U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Alabama

Active Disasters: 2
Alabama

Active Disaster 4596

There is an active disaster declaration involving Severe Storms, Straight-line Winds, And Tornadoes. Learn about Disaster 4596

Disaster Declaration 4596 Số tiền
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 233
Total Individual & Households Program (IHP) $1,208,050.66*
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $0.00*

As of Apr 26, 2021. * See Full Data

alert - warning

Truy cập trang mạng về COVID-19 để cập nhật thông tin mới nhất về quá trình ứng phó với đại dịch.

Events

There are no upcoming events at this time.

News and Information

Nhóm Công tác Chuỗi Cung ứng tiếp tục thực hiện chiến lược tối đa hóa sự sẵn có của các nguồn lực bảo vệ và cứu hộ quan trọng thông qua FEMA cho một phản ứng trên toàn nước Mỹ.

illustration of page of paper Press Release | March 18, 2021

Nhóm Công tác Chuỗi Cung ứng tiếp tục thực hiện chiến lược tối đa hóa sự sẵn có của các nguồn lực bảo vệ và cứu hộ quan trọng thông qua FEMA cho một phản ứng trên toàn nước Mỹ.

illustration of page of paper Press Release | March 18, 2021

WASHINGTON - Sự khan hiếm nguồn lực y tế trong cuộc chiến chống lại COVID-19 là một vấn đề toàn cầu. Hoa Kỳ đang cạnh tranh để có được nguồn lực giống như nhiều quốc gia khác.

illustration of page of paper Press Release | March 18, 2021

Declared Disasters

Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on
Poarch Band of Creek Indians
Incident Period: - and continuing
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on