Main Content

Khuôn Khổ Phục Hồi Thảm Họa Quốc Gia

Khuôn Khổ Phục Hồi Thảm Họa Quốc Gia là một hướng dẫn cho phép hỗ trợ phục hồi hiệu quả dành cho các khu vực thẩm quyền pháp lý Tiểu Bang, Bộ Lạc, Vùng Lãnh Thổ và địa phương chịu ảnh hưởng của thảm họa. Khuôn khổ này cung cấp một cấu trúc linh hoạt cho phép các nhà quản lý khắc phục thảm họa hoạt động một cách thống nhất và hợp tác. Nó cũng tập trung vào cách tốt nhất để phục hồi, tái phát triển và hồi sinh sức khỏe, cơ cấu xã hội, kinh tế, tự nhiên và môi trường của cộng đồng và xây dựng một Quốc Gia kiên cường hơn.

Khuôn Khổ Phục Hồi Thảm Họa Quốc Gia phù hợp với tầm nhìn đặt ra trong Chỉ Thị Chính Sách của Tổng Thống (PPD)-8, Phòng Bị Quốc Gia, hướng dẫn FEMA làm việc với các đối tác liên cơ quan để công bố một khuôn khổ phục hồi. Đó là khuôn khổ đầu tiên được công bố trong Chỉ Thị Chính Sách của Tổng Thống phản ánh các khả năng phục hồi cốt lõi bằng cách hỗ trợ các kế hoạch hoạt động như một thành phần không thể thiếu của Hệ Thống Phòng Bị Quốc Gia. Đó là bước đầu tiên hướng tới mục tiêu PPD-8 để đạt được một sự hiểu biết chung và một quan điểm chung, kết hợp trên tất cả các lĩnh vực sứ mệnh—Phòng Ngừa, Bảo Vệ, Giảm Thiểu, Ứng Phó và Phục Hồi—để đạt được sự thống nhất về nỗ lực và tận dụng hiệu quả nhất các nguồn lực hạn chế của Quốc Gia.

Lần đầu tiên, Khuôn Khổ Phục Hồi Thảm Họa Quốc Gia xác định:

  • các nguyên tắc phục hồi cốt lõi,
  • vai trò và các trách nhiệm của các điều phối viên phục hồi và các bên liên quan khác,
  • một cấu trúc phối hợp hỗ trợ việc liên lạc và hợp tác giữa tất cả các bên liên quan, hướng dẫn cho việc lập kế hoạch phục hồi trước và sau thảm họa và;
  • toàn bộ quá trình mà cộng đồng có thể tận dụng là cơ hội để xây dựng lại một cộng đồng mạnh mẽ hơn, thông minh hơn và an toàn hơn.

Khuôn Khổ Phục Hồi Thảm Họa Quốc Gia giới thiệu sáu Chức Năng Hỗ Trợ Phục Hồi mới cung cấp một cấu trúc để hỗ trợ giải quyết vấn đề, cải thiện tiếp cận với các nguồn lực và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan Tiểu Bang và Liên Bang, các đối tác phi chính phủ và các bên liên quan. Mỗi Chức Năng Hỗ Trợ Phục Hồi có các cơ quan Liên Bang chính và phối hợp và các tổ chức hỗ trợ hoạt động cùng với các quan chức chính phủ địa phương, Tiểu Bang và Bộ Lạc, các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các đối tác ở khu vực tư nhân.

Khuôn Khổ Phục Hồi Thảm Họa Quốc Gia trình bày ba vị trí cung cấp đầu mối để tổng hợp các xem xét phục hồi vào quá trình ra quyết định và giám sát việc điều chỉnh về hỗ trợ khi cần thiết và khả thi trong suốt quá trình phục hồi. Các vị trí này là Điều Phối Viên Phục Hồi Sau Thảm Họa của Liên Bang (FDRC), Điều Phối Viên Phục Hồi Sau Thảm Họa của Tiểu Bang hoặc Bộ Lạc (SDRC hoặc TDRC) và Quản Lý Phục Hồi Sau Thảm Họa tại Địa Phương (LDRM).

Last Updated: 
06/27/2016 - 08:36