Vùng B và X (Được tô đậm)

Khu vực có nguy cơ xảy ra lũ lụt trung bình, thường là khu vực nằm giữa giới hạn của các trận lũ 100 năm và 500 năm. Vùng B cũng được sử dụng để chỉ định các vùng ngập lũ cơ sở ít nguy hiểm hơn, chẳng hạn như các khu vực được các con đê bảo vệ trước trận lũ 100 năm hoặc các khu vực ngập lụt nông với độ sâu trung bình dưới 1 foot hoặc các khu vực thoát nước có diện tích dưới 1 dặm vuông.

Cập nhật lần cuối