Vùng AR

Các khu vực có nguy cơ gia tăng lũ lụt tạm thời do xây dựng hoặc khôi phục hệ thống kiểm soát lũ lụt (chẳng hạn như đê hoặc đập). Các yêu cầu mua bảo hiểm lũ lụt bắt buộc sẽ được áp dụng, nhưng mức phí sẽ không vượt quá mức phí đối với các vùng A không được đánh số nếu cấu trúc được xây dựng hoặc khôi phục tuân thủ các quy định quản lý vùng ngập lũ của Vùng AR.

Cập nhật lần cuối