Vùng AH

Các khu vực có 1% khả năng xảy ra ngập lụt nông hàng năm, thường ở dạng ao, với độ sâu trung bình từ 1 đến 3 feet. Những khu vực này có 26% khả năng xảy ra lũ lụt trong thời hạn của khoản thế chấp 30 năm. Độ cao ngập lụt cơ sở thu được từ các phân tích chi tiết được trình bày tại những khoảng thời gian đã chọn trong các khu vực này.

Cập nhật lần cuối