Quý vị Nhận được một Thư Xác định Thiệt hại Đáng kể, Bây giờ Cần Làm Gì?

Release Date:
Tháng 1 26, 2021

Nếu quý vị nhận được một lá thư từ cộng đồng địa phương thông báo cho quý vị biết rằng căn nhà hoặc cơ sở kinh doanh của quý vị đã bị thiệt hại đáng kể, quý vị có lẽ có rất nhiều thắc mắc và có thể không rõ cần làm gì tiếp theo.

Thư này có ý nghĩa gì?

 • Một thông báo cho biết rằng căn nhà hoặc doanh nghiệp của quý vị bị thiệt hại đáng kể có nghĩa là cấu trúc nhà được cộng đồng xác định là đã bị thiệt hại nặng. Thiệt hại này có thể đến từ bất kỳ nguồn nào (gió, nước, lửa, tác động do mảnh vỡ đập vào và các tác động khác) và cấu trúc nằm dưới mực nước lụt dự kiến cộng với bất kỳ mức độ bảo vệ nào mà cộng đồng của quý vị yêu cầu.
 • Thư này sẽ liệt kê các hành động mà quý vị phải thực hiện để đáp ứng các quy định của địa phương — có thể yêu cầu nâng nền, đập bỏ, hoặc dời nhà ra bên ngoài khu vực lũ lụt nguy cơ cao. 

Thiệt hại đáng kể có phải là quy tắc của FEMA?

Thiệt hại đáng kể được chiếu theo thỏa thuận với FEMA mà cộng đồng của quý vị đã áp dụng thông qua một sắc lệnh hoặc lệnh. Các khu vực pháp lý tham gia vào Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP) phải có một sắc lệnh quy định rõ các cấu trúc nào cần được sửa chữa hoặc xây dựng lại để chống chịu được các trận lũ lụt trong tương lai.

FEMA có đưa ra quyết định về thiệt hại đáng kể không?

Chỉ có viên chức cộng đồng địa phương mới có thể đưa ra quyết định về thiệt hại đáng kể.

Tôi có thể kháng nghị quyết định về thiệt hại đáng kể không?

 • Nếu quý vị không đồng tình với quyết định về thiệt hại đáng kể, cộng đồng của quý vị có một quy trình kháng nghị. Quý vị có thể cung cấp thêm các ước tính sửa chữa chi tiết do một nhà thầu chuẩn bị và giá trị thị trường thông qua một bản thẩm định giá trị tài sản.
 • Quản lý khu vực lũ, người phụ trách quy định xây dựng hay quan chức khác chịu trách nhiệm quyết định và kháng nghị sẽ chỉ xem các thông tin chi tiết hơn những gì đã được sử dụng để đưa ra quyết định.

Tôi có được ở trong nhà mình và tiến hành sửa chữa cho đến khi tôi có thể thực hiện hành động tuân thủ như được nêu?

Khi một cộng đồng cho phép tạm thời ở trong nhà, thì đơn xin giấy phép cần ghi lại mục đích và nhu cầu tạm thời cư trú trong căn nhà bị thiệt hại. Các cộng đồng có thể cho phép sửa chữa tối thiểu cần thiết để cho căn nhà trở nên an toàn và hợp vệ sinh. Các điều kiện của giấy phép cần quy định các kiểu sửa chữa có thể được thực hiện và phải bao gồm một bản tuyên bố rằng không hạng mục sửa chữa hay cải thiện bổ sung nào được phép cho đến khi hoàn thành một bản đánh giá chi tiết. Điều này khác nhau tùy vào từng cộng đồng, và một số cộng đồng không cho phép điều đó, vì vậy hãy nói chuyện với các viên chức địa phương của quý vị.

Có hỗ trợ tài chính để giúp thực hiện các hành động cần thiết để cấu trúc của tôi tuân thủ các quy định không?

Có thể có. Cộng đồng địa phương của quý vị có thể đã liệt kê một số cơ hội tài trợ trong thư xác định thiệt hại đáng kể gửi cho quý vị. Các lựa chọn có thể bao gồm các quyền lợi, tài trợ, và các khoản vay.

 • Chi phí Tuân thủ Gia tăng NFIP của FEMA có thể sẵn có cho các chủ hợp đồng bảo hiểm lũ lụt tiêu chuẩn NFIP sau khi xảy ra thiệt hại cụ thể do lũ lụt khi cộng đồng địa phương của quý vị xác định là cấu trúc của quý vị đã bị thiệt hại đáng kể hoặc lặp lại. Quyền lợi này có thể cung cấp tới $30,000 để giúp cấu trúc của quý vị tuân thủ quy định. Quý vị sẽ cần cung cấp thư xác định thiệt hại đáng kể từ cộng đồng địa phương cho nhân viên tính toán tổn thất bảo hiểm. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://www.fema.gov/floodplain-management/financial-help/increased-cost-compliance hoặc gọi cho NFIP theo số (877) 336-2627.
 • Văn phòng An ninh Nội địa và Chuẩn bị cho Tình huống Khẩn cấp (GOHSEP) của Thống đốc (GOHSEP) quản lý các chương trình trợ cấp của FEMA ở Louisiana.
  • Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ của FEMA cung cấp ngân quỹ cho các chính quyền tiểu bang, địa phương, bộ lạc và lãnh thổ sau một thảm họa được tổng thống công bố, và có thể được sử dụng để giảm thiểu thiệt hại cho cấu trúc của quý vị. Thư xác định thiệt hại đáng kể từ cộng đồng địa phương quý vị sẽ giúp việc phân tích chi phí lợi ích, là điều cần thiết để nâng nền, mua lại hoặc xây lại. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ cộng đồng địa phương hoặc Văn phòng An ninh Nội địa và Chuẩn bị cho Tình huống Khẩn cấp của Giáo xứ. Xem thông tin liên lạc của các giáo xứ tại http://gohsep.la.gov/ABOUT/PARISHPA.
  • Các tài trợ phi thảm họa của FEMA: Các chương trình trợ cấp Hỗ trợ Giảm thiểu Lũ lụt (FMA) và Chương trình Tài trợ Xây dựng Cơ sở Hạ tầng và Cộng đồng có Sức chịu đựng (BRIC) là các chương trình trợ cấp hàng năm, phi thảm họa mà các chính quyền tiểu bang, địa phương, bộ lạc và lãnh thổ có thể làm đơn xin thay mặt cho các chủ nhà. Nếu cộng đồng của quý vị bỏ lỡ hạn đăng ký cho năm 2020 hoặc nhà của quý vị không được chọn làm dự án, hãy nói chuyện với viên chức cộng đồng địa phương hoặc giáo xứ về khả năng được đưa vào danh sách đăng ký cho năm 2021. Để biết thêm thông tin về các chương trình trợ cấp này, hãy truy cập https://www.fema.gov/grants/mitigation.
  • Chương trình Trợ cấp Sửa chữa Nhà Đơn Hộ Phát triển Nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (Trợ cấp 504) có thể sẵn có cho các đương đơn trên 62 tuổi và có thu nhập rất thấp là chủ sở hữu nhà và ở trong ngôi nhà mà họ sở hữu. Khoản tài trợ trọn đời có thể lên đến $7,500 cho việc sửa chữa. Nói chung, các khu vực nông thôn với tổng dân số ít hơn 35,000 đủ điều kiện. Để biết thêm thông tin và xem danh sách thông tin liên lạc, hãy truy cập https://www.rd.usda.gov/programs-services/single-family-housing-repair-loans-grants/la hoặc gọi (866) 481-9571.
 • Các khoản vay:
  • Nếu được phê duyệt nhận khoản vay hỗ trợ thảm họa của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA), quý vị có thể đủ điều kiện nhận thêm ngân quỹ để đài thọ chi phí giảm thiểu nguy cơ, bao gồm nâng nền. Ngân quỹ cho giảm thiểu nguy cơ hạn chế ở mức 20% tổng số tiền thiệt hại vật lý đối với bất động sản và tài sản cá nhân theo xác minh của SBA lên tới khoản tiền vay tối đa là $200,000. Các hoạt động giảm thiểu nguy cơ không cần phải được bao gồm trong đơn đăng ký vay ban đầu. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://disasterloan.sba.gov/ela hoặc gọi (800) 659-2955.
  • Khoản vay Sửa chữa Nhà Đơn Hộ Phát triển Nông thôn của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) có thể được sử dụng để sửa chữa và cải thiện các căn nhà. Khoản vay tối đa là $20,000, với lãi suất cố định 1% dành cho các hộ gia đình thu nhập rất thấp. Nói chung, các khu vực nông thôn với tổng dân số ít hơn 35,000 đủ điều kiện. Để biết thêm thông tin và xem danh sách thông tin liên lạc, hãy truy cập https://www.rd.usda.gov/programs-services/single-family-housing-repair-loans-grants/la hoặc gọi (866) 481-9571. 

Để biết thêm thông tin về thiệt hại đáng kể, hãy xem các Câu Trả lời cho các Câu hỏi Về Tòa Nhà Được Cải Thiện Bền Vững/Bị Thiệt hại Đáng kể tại www.fema.gov/media-library/assets/documents/169099. Để xem phần ghi lại hội thảo qua web về các lựa chọn tài trợ cho việc giảm thiểu nguy cơ dành cho các tài sản bị thiệt hại đáng kể hoặc lặp lại, hãy truy cập: https://fema.connectsolutions.com/p61ulejt0g8w/.

Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, hãy truy cập Bão Laura Louisiana (DR-4559-LA) | FEMA.gov. Để biết thông tin mới nhất về Bão Delta, hãy truy cập Bão Delta Louisiana (DR-4570-LA) | FEMA.gov. Đối với Bão Zeta, Bão Zeta Louisiana (DR-4577-LA) | FEMA.gov.

Các Chuyên viên Tiếp cận Cộng đồng và Phổ biến Kiến thức sẵn sàng nói chuyện với quý vị về sửa chữa và xây dựng lại an toàn hơn và vững chãi hơn.  Gọi 833-336-2487 hoặc truy cập trang web của CEO để xem các ấn phẩm mà quý vị có thể sử dụng để hướng dẫn quá trình phục hồi của mình: https://fema.connectsolutions.com/lamit/ hoặc https://fema.connectsolutions.com/la-es-mit/ cho tiếng Tây Ban Nha.

Tags:
Cập nhật lần cuối