Vai Trò Của Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ Trong Việc Phục Hồi

Release Date:
Tháng 8 4, 2023

FEMA thường kêu gọi những nạn nhân bị ảnh hưởng thảm họa liên lạc tới Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) để đăng ký khoản vay mượn với lãi suất thấp. Các khoản vay mượn do thảm họa gây ra là một phần quan trọng trong việc trợ giúp từ chánh phủ liên bang và có thể trợ giúp phục hồi dành cho chủ nhà, người thuê nhà, doanh nghiệp thuộc mọi tầng lớp và một số tổ chức phi lợi nhuận.

Khi quý vị nộp đơn xin trợ giúp thảm họa từ FEMA, quý vị có thể được giới thiệu đến SBA

 • Các khoản cho vay thảm họa của SBA là nguồn tài nguyên lớn nhất của ngân sách khắc phục thảm họa liên bang dành cho nạn nhân. SBA cung cấp các khoản vay mượn thảm họa dài hạn, lãi suất thấp cho các doanh nghiệp thuộc mọi tầng lớp, tổ chức phi lợi nhuận tư nhân, chủ nhà và người thuê nhà.
 • Các khoản vay mượn khắc phục hậu quả thiên tai của SBA có các điều khoản rất ưu đãi với lãi suất cố định, tự động trả hoãn lại trong vòng 12 tháng với 0% lãi suất, dành cho 12 tháng đầu tiên.
  1. Các khoản vay SBA có thể là một phần quan trọng trong quá trình phục hồi dành cho quý vị
 • Đăng ký khoản vay mượn SBA cho phép FEMA duyệt xét về các hình thức trợ giúp khác, bao gồm thiệt hại của xe cộ, đồ gia dụng thiết yếu và các chi phí khác liên quan đến thảm họa gây ra.
 • Đăng ký miễn phí và quý vị không cần phải chấp nhận khoản vay mượn nếu đơn xin được chấp thuận.
 • Nếu quý vị quyết định không chấp nhận khoản vay, quý vị có thể yêu cầu duyệt xét lại trong vòng sáu tháng. Quý vị có thể nộp lại đơn xin của mình nếu quý vị phát hiện ra nhiều thiệt hại hơn hoặc nếu khoản thanh toán bảo hiểm không đủ để chi trả cho việc sửa chữa.
 • Nếu SBA thấy quý vị không hội đủ điều kiện, họ có thể giới thiệu quý vị trở lại FEMA, sau đó cơ quan này có thể thẩm định lại để coi quý vị có thể nhận trợ giúp bổ sung.

Hãy tái xây dựng lại mạnh mẽ hơn

 • Các khoản trợ cấp của FEMA và các khoản vay mượn khắc phục hậu quả thiên tai của SBA phối hợp với nhau để sửa chữa thiệt hại và thúc đẩy quá trình phục hồi.
 • Các khoản vay mượn dành cho khắc phục thảm họa của SBA có thể được sử dụng để cải thiện tài sản nhằm loại bỏ thiệt hại trong tương lai hoặc có thể cứu mạng sống. Các khoản vay mượn dành cho thiên tai có thể được tăng lên tới 20% để nâng cấp hoặc cải tiến tòa nhà nhằm giảm thiểu thiệt hại trong tương lai. 
 • Để biết thêm thông tin về SBA, hãy gọi cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của SBA theo số 1-800-659-2955 (bấm số 7-1-1 để truy cập các dịch vụ chuyển tiếp viễn thông) hoặc gửi email đến DisasterCustomerService@sba.gov
 • Để đăng ký khoản vay khắc phục thảm họa của SBA, hãy truy cập vào DisasterLoanAssistance.sba.gov.
 • Để nộp đơn xin trợ giúp, hãy truy cập trang mạng DisasterAssistance.gov, tải ứng dụng FEMA App hoặc gọi cho Đường dây trợ giúp của FEMA theo số 1-800-621-3362. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp chẳng hạn như dịch vụ chuyển tiếp video (VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, hãy cung cấp cho FEMA số dịch vụ đó khi quý vị đăng ký.
  • Để tìm Trung tâm Khắc phục Thảm họa, nơi mà nhân viên của FEMA có thể giúp quý vị đăng ký và trả lời trực tiếp các câu hỏi, hãy truy cập fema.gov/drc.
Tags:
Cập nhật lần cuối