U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Archive Alert

Archived Content. This page contains information that may not reflect current policy or programs. Learn more

Các Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai ở Calcasieu Mở cửa và Kéo dài Thời gian Hoạt động

Release Date:
November 22, 2020

BATON ROUGE, La.–Một Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai (DRC) ở Lake Charles sẽ mở cửa vào ngày 24 Tháng Mười Một để giúp các nạn nhân bão.

 

Không cần thiết phải đặt hẹn trước. Giờ hoạt động cho trung tâm này là từ 8 a.m. đến 5 p.m. Thứ Hai đến Thứ Sáu, Thứ Bảy từ 10 a.m. đến 3 p.m. và đóng cửa vào Chủ Nhật.

 

Trung tâm dành cho người lái xe qua này đặt tại:

 

Calcasieu Parish Police Jury

2000 Moeling St.

Lake Charles, LA 70601

 

DRC ở Moss Bluff sẽ kéo dài thời gian hoạt động và mở cửa cho đến ngày 1 Tháng Mười Hai.  Không cần thiết phải đặt hẹn trước. Giờ hoạt động cho trung tâm này là từ 8 a.m. đến 5 p.m. Thứ Hai đến Thứ Sáu, Thứ Bảy từ 10 a.m. đến 3 p.m. và đóng cửa vào Chủ Nhật.

 

Trung tâm này đặt tại

Bãi Đậu xe của Moss Bluff Senior Center

2868 U.S. Hwy 171 N.

Moss Bluff, LA 70611

 

Các trung tâm bổ sung được mở tại Tiểu bang Louisiana. Các nạn nhân có thể đến bất kỳ trung tâm nào trong tiểu bang. Để xác định vị trí trung tâm gần nhất hoặc kiểm tra tình trạng hoạt động của một Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai (DRC) trước khi đến để đảm bảo cơ sở đang mở cửa hãy truy cập: egateway.fema.gov/ESF6/DRCLocator.

Các nạn nhân không cần phải đến một trung tâm để làm đơn xin hoặc cập nhật đơn xin của họ. Để đặt câu hỏi riêng lẻ hoặc gửi thông tin:

Gọi cho Đường dây Trợ giúp FEMA theo số 800-621-3362 hoặc TTY 800-462-7585, truy cập www.DisasterAssistance.gov hoặc tải về Ứng dụng Di động FEMA tại fema.gov/about/news-multimedia/app

 

Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, hãy truy cập fema.gov/disaster/4559. Hoặc, đối với Bão Delta, hãy truy cập fema.gov/disaster/4570. Theo dõi tài khoản Twitter của FEMA Khu vực 6 tại twitter.com/FEMARegion6

Tags:
Cập nhật lần cuối March 17, 2021