U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Chương Trình Thuê Và Sửa Nhà Đa Gia Đình

Release Date:
October 29, 2020

Chương trình Thuê và Sửa Nhà Đa Gia đình (Multifamily Lease and Repair, MLR) cho phép Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) cho thuê và sửa chữa hoặc cải tiến các bất động sản cho thuê đa gia đình hiện có với mục đích cung cấp nhà ở tạm thời cho những đương đơn đủ điều kiện phải di dời do cơn bão Laura.

Để đủ điều kiện cho chương trình MLR, các bên quan tâm phải:

 • Sở hữu một bất động sản dành cho nhiều gia đình, bao gồm cả thửa đất, với hai hoặc nhiều đơn vị hiện có sẵn để Cơ quan FEMA sử dụng.
 • Xuất trình giấy tờ chứng minh bất động sản này trước đây được sử dụng làm tài sản cho thuê.
 • Cho Cơ quan FEMA thuê các đơn vị còn trống để Cơ quan FEMA sử dụng độc quyền làm nhà ở tạm thời cho những đương đơn đủ điều kiện trong khoảng thời hạn đáo hạn không sớm hơn ngày 28 tháng 2 năm 2022, với khả năng gia hạn hợp đồng.
 • Cung cấp tất cả các dịch vụ quản lý tài sản, bao gồm cả bảo trì tòa nhà;
 • Ký kết thỏa thuận với Cơ quan FEMA về nguồn quỹ dùng để trang trải chi phí sửa chữa hoặc cải tiến cần thiết và xác định xem việc sửa chữa sẽ được hoàn thành bằng cách sử dụng nhà thầu của chính họ hoặc để Cơ quan FEMA giao cho cho nhà thầu bên thứ ba.
 • Đăng ký tài sản trong Hệ Thống Quản Lý Trao Hợp Đồng (System for Award Management, SAM) (https://beta.sam.gov/) và Hệ Thống Số Hóa Dữ Liệu Quốc Tế (Data Universal Numbering System, DUNS).

Các khu tài sản đủ điều kiện để xem xét trong chương trình MLR phải:

 • Không nằm trong Khu Vực Nguy Hiểm Lũ Lụt Đặc Biệt (Special Flood Hazard Area).
 • Nằm trong khoảng cách đi lại hợp lý đến các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thảm họa và các dịch vụ quan trọng xung quanh, chẳng hạn như giao thông công cộng dễ tiếp cận, trường học, dịch vụ cứu hỏa và ứng phó khẩn cấp và cửa hàng tạp hóa.
 • Cung cấp các tiện ích sống hoàn chỉnh và độc lập cho một hoặc nhiều cá nhân. Điều này bao gồm các tiếp liệu cố định cho nhu cầu sinh hoạt, ngủ nghỉ, nấu nướng và vệ sinh.
 • Có thể sửa chữa trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng được Cơ quan FEMA, bao gồm tất cả các sửa chữa và cải tiến bắt buộc, và tất cả các sửa chữa phải tuân thủ các quy tắc xây dựng, tiêu chuẩn, giấy phép, yêu cầu kiểm tra của chính quyền địa phương và tất cả các luật và quy định hiện hành về môi trường và trong lịch sử.
 • Bao gồm ít nhất một đơn vị được sửa chữa hoặc cải tiến để đương đơn bị khuyết tật hoặc các nhu cầu tiếp cận và chức năng khác có thể sử dụng được. 

Các chủ sở hữu bất động sản quan tâm hiện đang sở hữu bất động sản có khả năng đủ điều kiện tham gia Chương trình MLR được yêu cầu gửi các thông tin sau để được xem xét:

 • Tên khu phức hợp (nếu có), vị trí, tên chủ sở hữu bất động sản và số điện thoại;
 • Tình trạng các khoản thanh toán thế chấp của tài sản.
 • Số căn hộ trống có phòng tắm, nhà bếp và không gian sinh hoạt riêng biệt. Trong số các đơn vị trống:
  • Số lượng đơn vị trống có sẵn để sử dụng riêng cho Cơ quan FEMA;
  • Số lượng đơn vị tuân thủ các Tiêu chuẩn Tiếp cận Thống nhất của Liên bang (Uniform Federal Accessibility Standards, UFAS) và/hoặc các tính năng trong (các) đơn vị này cung cấp khả năng tiếp cận dành cho người khuyết tật;
 • Mô tả các hạng mục sửa chữa và cải tiến cần thiết để làm cho các đơn vị này có thể sử dụng được;
 • Khoảng thời gian dự kiến cần thiết để giúp các căn hộ có thể ở được (từ khi thực hiện hợp đồng thuê);
 • Lịch sử sử dụng của tòa nhà
  • Ngày xây dựng (nếu biết);
  • Các thời điểm tòa nhà được sử dụng làm nhà ở cho nhiều gia đình;
  • Giá thuê trong năm hoạt động cuối cùng (nêu rõ liệu các tiện ích đã được bao gồm hay chưa, và nếu có thì những tiện ích nào);
 • Mọi hạn chế hiện hành về vật nuôi, chẳng hạn như loại, số lượng, kích thước và bất kỳ khoản tiền gửi vật nuôi hiện hành nào; VÀ
 • Số lượng chỗ đậu xe (bao gồm cả xe tải và xe tải có thể vào được) có sẵn cho mỗi đơn vị, nếu có.

Cơ quan FEMA hiện đang tìm kiếm các khu tài sản được đặt tại các quận hạt lân cận hoặc trong vòng 50 dặm của quận hạt dành riêng cho nhà ở trực tiếp.

Các bên quan tâm đáp ứng đủ điều kiện cho MLR, có thể truy cập trang mạng https://beta.sam.gov/ đăng ký khu tài sản của họ. Phần trả lời cho các dữ liệu tuyên bố bên trên có thể được gửi qua email đến cho Marvin R. Jennings tại địa chỉ marvin.r.jennings@fema.dhs.gov hoặc John Clemons tại địa chỉ john.clemons@fema.dhs.gov không muộn hơn 5 giờ chiều (EST) ngày 25 tháng 11 năm 2020. Dòng chủ đề cần phải ghi “RFI 70FBR621I00000001 Response: Multi-Lease and Repair (NLR), DR-4559-LA.

Cơ quan sẽ không trả lời bất kỳ cuộc gọi điện thoại nào.

Tags:
Last updated October 30, 2020