Hỗ trợ Người Sơ tán Quy mô lớn

Dịch vụ Chăm sóc Quy mô lớn và Hỗ trợ Khẩn cấp của FEMA có thể hỗ trợ các chính quyền bị ảnh hưởng bởi thảm họa và sở tại bằng cách cung cấp dịch vụ duy trì sự sống và các nguồn hỗ trợ cho nạn nhân thảm họa/người sơ tán và thú cưng gia đình cũng như là động vật trợ giúp của họ. Dịch vụ Chăm sóc Quy mô lớn và Hỗ trợ Khẩn cấp cung cấp hỗ trợ dưới dạng hỗ trợ kỹ thuật, điều phối, liên lạc và các nguồn hỗ trợ đã xác định.

Quyền hạn

Mục 402, 403, và 502 của Đạo luật Hỗ trợ Khẩn cấp và Cứu trợ Thảm họa Robert T. Stafford, Luật Công 93-288, đã được luật hóa tại 42 U.S.C. §§ 5170a, 5170b, và 5192.

Trách nhiệm

Trước Sự cố

 • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho việc phát triển các mẫu hỗ trợ người sơ tán quy mô lớn đa cơ quan; các kế hoạch chính quyền tiểu bang, địa phương,bộ lạc và lãnh thổ (SLTT); tài liệu tập huấn; và các công cụ khác để củng cố và tăng cường khả năng của quốc gia nhằm hỗ trợ dịch vụ chuyên chở được chính quyền hỗ trợ cho người sơ tán.
 • Phân tích và tích hợp các phương pháp tốt nhất và bà̀i học kinh nghiệm thu được vào các hoạt động chuẩn bị để hỗ trợ người sơ tán.
 • Phát triển thỏa thuận để cung cấp nguồn hỗ trợ, chương trình và dịch vụ cho sự hỗ trợ người sơ tán quy mô lớn.
 • Phối hợp với các cơ quan chính phủ, SLTT, tổ chức phi chính phủ (NGO) và khu vực tư nhân để phát triển các quy trình và các cơ chế tích hợp nhằm tăng cường khả năng quốc gia, của vùng và SLTT đối với hỗ trợ người sơ tán quy mô lớn.
 • Hỗ trợ việc thực hiện các Thỏa thuận Sở tại (một tiểu bang đồng ý cung cấp hỗ trợ sơ tán và/hoặc trú ẩn cho các cá nhân từ tiểu bang bị tác động).
 • Cung cấp tập huấn; tạo điều kiện cho các bài tập; và tích hợp sự hỗ trợ cho người sơ tán quy mô lớn với các cơ quan liên bang khác, SLTT và các đối tác NGO.
 • Cung cấp chuyên môn liên quan đến các đối tác nội bộ, bao gồm Ban giám đốc Phản ứng, Phục hồi, Quản lý Hậu cần và Chuẩn bị Quốc gia; Phòng Hỗ trợ Công cộng; Văn phòng Hòa nhập và Điều phối Khuyết tật; và Trung tâm Xử lý Dịch vụ Quốc gia.

Phản ứng và Phục hồi

 • Phối hợp với các cơ quan liên bang khác, công bố và tổ chức SLTT, Ban giám đốc Quản lý Hậu cần của FEMA, NGO và các đối tác khác để giám sát, phân tích, kiểm chứng nhu cầu và cung cấp hỗ trợ tới SLTT về các nguồn hỗ trợ con người và vật liệu, chương trình và dịch vụ.
 • Cung cấp chuyên môn liên quan đến vấn đề và hỗ trợ kỹ thuật tại Trung tâm Điều phối Phản ứng Quốc gia (NRCC) của FEMA, Trung tâm Điều phối Phản ứng Vùng (RRCC), Văn phòng Thực địa Chung (JFO), cơ sở vận hành ban đầu (IOF), các trung tâm vận hành khẩn cấp (EOC) STT, và các văn phòng thực địa khác.
 • Cung cấp các nguồn hỗ trợ, bao gồm trang thiết bị, tài liệu, vật tư, cơ sở và nhân viên để hỗ trợ người sơ tán quy mô lớn thông qua chỉ định nhiệm vụ, hợp đồng và các cơ chế khác.
 • Xác định yêu cầu nguồn lực, thiếu hụt và các nhân tố hạn chế của nguồn hỗ trợ, và cung cấp thông tin tới các bộ phận của FEMA, các cơ quan liên bang khác, SLTT, NGO và các đối tác khu vực tư nhân.

Yếu tố kích hoạt cho Việc thực hiện

 • Công bố thảm họa của tổng thống (cả tình trạng khẩn cấp và thảm họa nghiêm trọng) bao gồm các biện pháp bảo vệ khẩn cấp Hỗ trợ Công cộng liên quan tới các vấn đề sơ tán quy mô lớn.

Công cụ và Nguồn Hỗ trợ

 

Tags:
Cập nhật lần cuối