Người Sống Sót Bão Ida Phải Nộp Đơn với FEMA – Chỉ Một Lần – Để Xét Tiêu Chuẩn Gia Cư

Release Date:
Tháng 11 9, 2021

Người sống sót bão ida phải nộp đơn với FEMA để xem có đủ tiêu chuẩn cho gia cư tạm thời trực tiếp của FEMA hay không.

Quý vị không cần phải nộp đơn nhiều hơn một lần, và cũng không bắt buộc phải nộp thêm đơn nào nữa để được cứu xét cho gia cư.

Một khi người sống sót đã nộp đơn, FEMA sẽ gọi điện thoại cho người nộp đơn đủ tiêu chuẩn có nhà bị phá hủy hoặc không thể ở được, để bàn thảo về các nhu cầu gia cư và chọn các bước kế tiếp.

Người sống sót nào chưa nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa trước đây có thể thực hiện điều này trực tuyến, qua điện thoại hoặc tại Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa.

  • Vào mạng lưới www.DisasterAssistance.gov hoặc sử dụng Ứng Dụng Di Động của FEMA
  • Gọi Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số 800-621-3362 (TTY 800-462-7585)
  • Tìm một Trung Tâm Phụ Hồi Thảm Họa (DRC) gần quý vị nhất tại www.FEMA.gov/DRC

Những người sử dụng dịch vụ tiếp âm như qua video (video relay service, hay VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, xin cho FEMA số dùng cho dịch vụ đó. Có tổng đài thông thạo nhiều ngôn ngữ phục vụ.

FEMA đã chấp thuận hỗ trợ gia cư trực tiếp tạm thời cho 10 giáo xứ: Jefferson, Lafourche, Livingston, Plaquemines, St. Charles, St. Helena, St. James, St. John the Baptist, Tangipahoa và Terrebonne. Chương trình này có một số lựa chọn gia cư trực tiếp tạm thời cho người sống sót tại Louisiana.

Áp dụng chương trình gia cư trực tiếp tạm thời của FEMA có thể kéo dài nhiều tháng để hoàn tất. Các lượng định về địa điểm và đất lũ lụt, gắn và xây cất tiện ích, cùng các thứ khác, đều phải được thực hiện trước khi có thể sử dụng các đơn vị nhà ở.

Chương Trình Trú Ẩn Bão Ida của Louisiana

Chương Trình Trú Ẩn Bão Ida của Louisianas là chương trình do tiểu bang quản lý có thể có giải pháp tạm thời cho người sống sót bão Ida phục hồi. Chương trình của tiểu bang cung cấp nơi trú ẩn tạm thời không tập trung cho cá nhân và gia đình.

Chương trình lo vào chủ nhà và người thuê trong các giáo xứ bị tổn thất nặng nhất, họ có nhà không thể ở được hoặc do bão phá hủy. Cư dân Louisiana có thể ghi danh cho chương trình của tiểu bang bằng cách vào mạng lưới Idashelteringla.com hoặc gọi số (844) 268-0301. Cư dân không bắt buộc phải nộp đơn xin hỗ trợ với FEMA, nhưng chúng tôi khuyến khích quý vị nên làm.

Tags:
Cập nhật lần cuối