U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Cách Nộp Đơn Yêu cầu Bồi thường Bảo hiểm Lũ lụt cho Hợp đồng Bảo hiểm Lũ lụt theo Nhóm (GFIP) của quý vị

Release Date:
June 4, 2021

GFIP là một hợp đồng bảo hiểm lũ lụt được thiết lập theo các quy định của Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP). Tất cả các chủ hợp đồng NFIP (bao gồm cả người nắm chứng nhận GFIP) đều có thể yêu cầu bồi thường sau khi bị lũ lụt, ngay cả khi không có tuyên bố thảm họa của tổng thống.

Trận lụt gần đây đánh dấu một thảm họa lặp lại cho các cư dân Lake Charles và các khu vực trũng của Louisiana. Một số cư dân có Hợp đồng Bảo hiểm Lũ lụt theo Nhóm (GFIP) mà họ nhận được như một phần hỗ trợ của FEMA từ một thảm họa lũ lụt được tổng thống công bố trước đây.

Nếu quý vị bị lũ lụt khi có Hợp đồng Bảo hiểm Lũ lụt theo Nhóm, sau đây là những điều quan trọng mà quý vị cần biết:

Nộp một đơn yêu cầu bồi thường

 • Bắt đầu một đơn yêu cầu bồi thường. Báo cáo thiệt hại của quý vị ngay.
 • Cung cấp các giấy biên nhận để xác minh rằng đã thực hiện sửa chữa sau khi có thiệt hại từ lũ lụt trước đây.
 • Phân tách các tài sản bị hư hại và không bị hư hại.
 • Chụp hình tài sản bị hư hại trước khi vứt bỏ.
 • Người nắm giữ chứng nhận GFIP có thể làm đơn yêu cầu bồi thường bằng cách gọi Trung tâm Tổng đài Trực tiếp của NFIP theo số 800-638-6620. Chọn ngôn ngữ của quý vị và sau đó chọn lựa chọn số 2 để nối với Cơ sở Trực tiếp Đặc biệt.

GFIP Là gì?

 • Hợp đồng Bảo hiểm Lũ lụt theo Nhóm là chứng nhận bảo hiểm ba năm (36 tháng) của NFIP cho các nạn nhân thảm họa nhất định sống trong một khu vực lũ lụt có nguy cơ cao, nhận hỗ trợ thảm họa của FEMA cho bất động sản hay tài sản cá nhân đối với một trận lũ, không có bảo hiểm lũ lụt, và không phải làm đơn hoặc đã bị từ chối khoản vay từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA).
 • Những chủ hợp đồng GFIP, cũng giống như những nạn nhân thảm họa khác nhận hỗ trợ thảm họa liên bang cho một trận lũ lụt đối với bất động sản và tài sản cá nhân trong khu vực lũ lụt nguy cơ cao, phải mua và duy trì bảo hiểm lũ lụt như một điều kiện để nhận hỗ trợ liên bang của họ. Việc không mua hay duy trì bảo hiểm, có thể khiến quý vị không đủ điều kiện nhận hỗ trợ thảm họa nhất định trong một trận lụt trong tương lai.
 • Những người thuê nhà đủ điều kiện có thể mua GFIP cho tài sản cá nhân của họ nhưng phải thông báo cho FEMA rằng họ sẽ trở về địa chỉ bị hư hại do lũ lụt của mình.
 • Các điều khoản hợp đồng bắt đầu 60 ngày sau ngày tổng thống công bố thảm họa. Bảo hiểm cá nhân có hiệu lực 30 ngày sau khi NFIP nhận được thông báo và phí bảo hiểm.
 • Các GFIP cung cấp bảo hiểm tới mức trợ cấp của Chương trình Cá nhân và Hộ Gia đình của FEMA, hiện là $71,000 (tối đa $35,000 max cho Hỗ trợ Nhà ở và tối đa $35,000 cho Hỗ trợ các Nhu cầu Khác).

Hiểu về khoản khấu trừ của quý vị:

 • Nếu quý vị thuê căn nhà của mình: Quý vị không thể nộp một đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với tòa nhà, nhưng quý vị sẽ có thể áp dụng tổng số tiền bảo hiểm cho tài sản cá nhân bị lũ lụt làm cho hư hỏng mà quý vị sở hữu. Khoản khấu trừ: $200.
 • Nếu quý vị sở hữu bất động sản và tài sản trong nhà: Quý vị sẽ có thể chia tổng số tiền bảo hiểm GFIP cho tòa nhà bị lũ lụt làm cho hư hại được bảo hiểm và tài sản cá nhân bị lũ lụt làm cho hư hại được bảo hiểm, hoặc quý vị có thể áp dụng tổng số tiền bảo hiểm cho một trong hai mục. Khoản khấu trừ: $200 đối với yêu cầu bồi thường cho tòa nhà và/hoặc $200 đối với yêu cầu bồi thường cho tài sản cá nhân.
 • Nếu quý vị sở hữu bất động sản nhưng không sở hữu tài sản trong nhà: Quý vị sẽ có thể áp dụng tổng số tiền bảo hiểm cho tòa nhà bị lũ lụt làm cho hư hại. Khoản khấu trừ: $200.

Hợp đồng Bảo hiểm Lũ lụt theo Nhóm Đài thọ Những gì?

 • Tìm Tóm tắt Bảo hiểm tại: https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-09/fema_group-flood-insurance-policy.pdf. Yêu cầu bồi thường của quý vị nhiều khả năng sẽ được dàn xếp bồi thường dựa trên giá trị tiền mặt thực tế (ACV). Giá trị tiền mặt thực tế là chi phí thay thế thiệt hại tại thời điểm thiệt hại diễn ra, tính đến bất kỳ mức hao mòn chất lượng nào do tuổi thọ hay tình trạng. 
 • GFIP cung cấp bảo hiểm lũ lụt lên tới ba năm. Một chủ hợp đồng bảo hiểm có thể chọn nâng cấp bảo hiểm (lên tới $250,000 cho một tòa nhà và tới $100,000 cho tài sản bên trọng) bằng cách chuyển sang một hợp đồng bảo hiểm lũ lụt tiêu chuẩn tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn của hợp đồng.
 • GFIP có thể được sang tên cho một chủ hợp đồng bảo hiểm mới nếu căn nhà được bán. Liên lạc với số điện thoại Trực tiếp của NFIP tại 800-638-6620.
 • Yêu cầu về việc phải có bảo hiểm lũ lụt — dù là thông qua NFIP hay một nhà cung cấp tư nhân, sẽ luôn gắn với địa chỉ đường phố, ngay cả khi chủ sở hữu chuyển đi. Đối với người thuê nhà, phải có bảo hiểm lũ lụt nếu họ vẫn ở lại địa chỉ họ thuê nhà. Những người nắm giữ chứng nhận GFIP sẽ nhận được lời nhắc khi gần hết thời hạn, rằng họ cần mua SFIP hay một hợp đồng bảo hiểm lũ lụt tư nhân. Để biết thêm thông tin về yêu cầu mua và duy trì bảo hiểm lũ lụt, hãy xem https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-05/FloodInsuranceRequirements-080119.pdf.

Những chủ hợp đồng NFIP cá nhân (Không phải Chủ Hợp đồng theo Nhóm)

 • Nói chung, hầu hết những người chủ hợp đồng NFIP khác sẽ gọi điện cho đại diện bảo hiểm của họ để làm đơn yêu cầu bồi thường. Nếu quý vị không thể nhớ hợp đồng NFIP của quý vị là qua công ty nào, hãy gọi cho FEMA Mapping and Insurance eXchange theo số 877-336-2627. Chọn ngôn ngữ của quý vị và sau đó chọn lựa chọn số 4 để nói chuyện về bảo hiểm.
 • Các công ty bảo hiểm và đại diện bảo hiểm cung cấp bảo hiểm lũ lụt có thể cung cấp thông tin chung về các hợp đồng và cách đăng ký. Để biết thêm thông tin về Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia và bảo hiểm lũ lụt, hãy gọi cho FEMA Mapping and Insurance eXchange theo số 877-336-2627 hoặc truy cập www.floodsmart.gov/.

Để nói chuyện với một Chuyên viên Tiếp cận Cộng đồng và Phổ biến Kiến thức (CEO) về nguy cơ lũ lụt, bảo hiểm lũ lụt và các cách để giảm nguy cơ lũ lụt của quý vị, hãy gọi 1-833-FEMA-4US hoặc gửi email tới FEMA-LAmit@fema.dhs.gov.

Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, hãy truy cập Bão Laura Louisiana (DR-4559-LA). Để biết thông tin mới nhất về Bão Delta, hãy truy cập Bão Delta Louisiana (DR-4570-LA). Để biết thông tin thêm về Bão Zeta, hãy truy cập Bão Zeta Louisiana (DR-4577-LA). Để biết thêm thông tin về Bão Tuyết, hãy truy cập Bão Tuyết Nghiêm trọng Louisiana (DR-4590-LA). Để biết thêm thông tin về các trận bão nghiêm trọng, lốc xoáy và lũ lụt, hãy truy cập Bão Nghiêm trọng, Lốc xoáy và Lũ lụt (DR-4606-LA) . Hoặc, theo dõi tài khoản Twitter của FEMA Khu vực 6 tại FEMA Region 6 (@FEMARegion6) / Twitter.

Tags:
Cập nhật lần cuối June 8, 2021