Cách Khiếu Nại Quyết Định của FEMA

Release Date:
Tháng 9 9, 2023

Nếu được thư từ FEMA và không đồng ý với quyết định duyệt xét tiêu chuẩn của FEMA, quý vị có thể khiếu nại quyết định đó.  FEMA có thể cần thêm thông tin để tiếp tục cứu xét đơn xin của quý vị.

Tiến Trình Khiếu Nại

Quý vị có thể gởi thư có chữ ký giải thích lý do quý vị không đồng ý với quyết định của FEMA và cung cấp thêm thông tin hoặc tài liệu hỗ trợ khiếu nại. Quý vị phải nộp đơn khiếu nại trong vòng 60 ngày tính từ ngày trên thư duyệt xét tiêu chuẩn. Trong thư có các thông tin sau đây:

  • Họ tên của đương đơn, địa chỉ chánh trước thảm họa, địa chỉ và số điện thoại hiện tại 
  • Số đơn đăng ký FEMA gồm 9 chữ số, số ghi ở tiêu đề thư (trên mỗi trang)
  • Số tuyên bố thảm họa của FEMA—DR 4734 (trên tất cả các trang)
  • Chữ ký có ghi ngày của đương đơn
  • Tài liệu khác để hỗ trợ khiếu nại (ước tính có thể kiểm chứng của người thầu, giấy tờ bảo hiểm, bất kỳ tài liệu nào khác mà FEMA yêu cầu trong thư xác nhận tiêu chuẩn)

Nếu quý vị để đệ tam nhân gởi thư khiếu nại thay cho quý vị thì thư đó phải có chữ ký của đệ tam nhân. Ngoài ra, đính kèm văn bản có chữ ký của quý vị ủy quyền cho đệ tam nhân khiếu nại thay cho quý vị. 

Gởi thư đến:

Qua bưu điện: FEMA, P.O. Box 10055, Hyattsville, MD 20782-8055

Cũng có thể tải thư khiếu nại và tài liệu hỗ trợ lên trương mục của quý vị trên DisasterAssistance.gov, bấm vào “Check Status” (“Kiểm tra tình trạng” trên trang nhà và làm theo hướng dẫn, hoặc gởi điện sao đến 800-827-8112 Attn: FEMA.

Quý vị cũng có thể đến Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa (Disaster Recovery Center, hay DRC) gần nhất để nộp đơn khiếu nại. Để biết thông tin về giờ hoạt động của các DRC mở cửa, vào trang Tìm DRC tại: DRC Locator (fema.gov) Tìm kiếm theo tiểu bang rồi chọn Florida.

Gọi Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số 800-621-3362 nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về tiến trình khiếu nại hoặc cần được hỗ trợ.

Tags:
Cập nhật lần cuối