Cách Khiếu Nại Quyết Định của FEMA

Release Date:
Tháng 10 24, 2023

Những người sống sót đã nộp đơn xin hỗ trợ từ FEMA sau bão Idalia sẽ nhận thư từ FEMA giải thích tình trạng đơn xin của họ. Người sống sót nào không đồng ý với quyết định của FEMA có thể khiếu nại. Hãy đọc kỹ thư để biết lý do bị từ chối và những gì quý vị có thể cần nộp cùng với thư khiếu nại.

Tiến Trình Khiếu Nại 

Để khiếu nại, quý vị có thể gởi thư có chữ ký giải thích lý do quý vị không đồng ý với quyết định của FEMA và cung cấp thêm thông tin hoặc tài liệu hỗ trợ cho việc khiếu nại. Quý vị phải nộp đơn khiếu nại trong vòng 60 ngày tính từ ngày trên thư duyệt xét tiêu chuẩn. Trong thư có các thông tin sau đây:

  • Họ tên của đương đơn, địa chỉ chánh trước thảm họa, địa chỉ và số điện thoại hiện tại 
  • Số đơn ghi danh FEMA gồm 9 chữ số, số ghi ở tiêu đề thư quyết định 
  • Số tuyên bố thảm họa của FEMA—DR 4734 (trên tất cả các trang) 
  • Chữ ký có ghi ngày của đương đơn 
  • Tài liệu khác để hỗ trợ khiếu nại (ước tính có thể kiểm chứng của người thầu, giấy tờ bảo hiểm, bất kỳ tài liệu nào khác mà FEMA yêu cầu trong thư xác nhận tiêu chuẩn) 

Quý vị có thể được giải đáp các thắc mắc về thư bằng cách gọi đến đường dây hỗ trợ thảm họa theo số 800-621-3362. 

Nếu quý vị để đệ tam nhân gởi thư khiếu nại thay cho mình thì thư đó phải có chữ ký của đệ tam nhân. Ngoài ra, đính kèm văn bản có chữ ký của quý vị ủy quyền cho đệ tam nhân khiếu nại thay cho quý vị. Gởi thư đến: 

Qua bưu điện: FEMA, P.O. Box 10055, Hyattsville, MD 20782-8055 

Cũng có thể tải thư khiếu nại và tài liệu hỗ trợ lên trương mục của quý vị trên DisasterAssistance.gov, bấm vào “Check Status” (“Kiểm tra tình trạng”) trên trang nhà và làm theo hướng dẫn, hoặc gởi điện sao đến 800-827-8112 Attn: FEMA. 

Quý vị cũng có thể đến Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa (Disaster Recovery Center, hay DRC) gần nhất để nộp đơn khiếu nại. Để biết thông tin về giờ hoạt động của các DRC mở cửa, vào trang Tìm DRC tại: DRC Locator (fema.gov) Tìm kiếm theo tiểu bang rồi chọn Florida.

Tags:
Cập nhật lần cuối