Nhóm Chính sách bảo hiểm lũ lụt (GFIP) Tờ thông tin

Cơ quan quản lý khẩn cấpliên bang (FEMA, Viết tắt trong tiếng Anh) cung cấp Chính sách bảo hiểm lũ lụt theo nhóm cho những cá nhân không có bảo hiểm lũ lụt và đã nhận được hỗ trợ từ FEMA sau khi xảy ra thiên tai được Tổng thống tuyên bố. 

Điều kiện để nhận bảo hiểm lũ lụt theo nhóm

Nếu lũ lụt làm hư hại tài sản của bạn, bao gồm nhà cửa hoặc tài sản cá nhân, bạn có thể đủ điều kiện để nhận bảo hiểm lũ lụt thông qua Hợp đồng bảo hiểm lũ lụt theo nhóm (GFIP, Viết tắt trong tiếng Anh). Ngoài việc đáp ứng các quy định chung để có đủ điều kiện nhận được hỗ trợ từ Chương trình Cá nhân và Hộ gia đình (IHP, Viết tắt trong tiếng Anh) của Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang FEMA, điều này đồng nghĩa với việc bạn phải đáp ứng các điều kiện sau để được xem xét nhận được Hợp đồng bảo hiểm lũ lụt theo nhóm GFIP:

  • Lũ lụt làm hư hại tài sản nằm trong Khu vực nguy cơ lũ lụt đặc biệt của bạn.
  • Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang FEMA hỗ trợ bạn sửa chữa hoặc thay thế tài sản bị hư hại do lũ lụt thông qua Chương trình Cá nhân và Hộ gia đình (IHP), điều này có nghĩa rằng bạn phải mua và duy trì bảo hiểm lũ lụt cho đất đai, nhà ở.
  • Tài sản bị thiệt hại nằm trong cộng đồng tham gia Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP, Viết tắt trong tiếng Anh) và đủ điều kiện nhận bảo hiểm NFIP.
  • Trước đây, bạn chưa được yêu cầu phải duy trì bảo hiểm lũ lụt đối với tài sản bị hư hại của họ.
  • Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ đã từ chối đơn đăng ký khoản vay khắc phục thiên tai của bạn hoặc Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang FEMA không yêu cầu bạn đăng ký khoản vay khắc phục thiên tai, do đó, bạn đủ điều kiện nhận để nhận Hỗ trợ các nhu cầu khác được cung cấp bởi Chương trình cá nhân và hộ gia đình IHP

Chi phí tự trả cho hợp đồng bảo hiểm lũ lụt theo nhóm

Nếu đủ điều kiện, Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang FEMA sẽ cung cấp cho bạn Hợp đồng bảo hiểm lũ lụt theo nhóm GFIP mà bạn không phải tự trả chi phí. Thay vào đó, Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang FEMA thanh toán chi phí dành cho chính sách Hợp đồng bảo hiểm lũ lụt theo nhóm GFIP (hiện tại là $2.400) trực tiếp cho Chương trình bảo hiểm lũ lụt quốc gia NFIP từ nguồn quỹ hỗ trợ thiên tai Chương trình cá nhân và hộ gia đình IHP của bạn. Nếu chi phí của chính sách Hợp đồng bảo hiểm lũ lụt theo nhóm GFIP vượt quá số tiền hỗ trợ từ Chương trình cá nhân và hộ gia đình IHP còn lại dành cho bạn, bạn sẽ không đủ điều kiện nhận được Hợp đồng bảo hiểm lũ lụt theo nhóm GFIP. Thay vào đó, bạn sẽ cần phải tự mua một chính sách riêng lẻ.

Phạm vi bảo hiểm lũ lụt theo nhóm

Các chính sách của Hợp đồng bảo hiểm lũ lụt theo nhóm GFIP cung cấp bảo hiểm lũ lụt lên đến ba năm cho đất đai, nhà cửa và các hạng mục tài sản cá nhân được bảo hiểm theo Chương trình bảo hiểm lũ lụt quốc gia NFIP. Chính sách Hợp đồng bảo hiểm lũ lụt theo nhóm GFIP chính bắt đầu 60 ngày kể từ ngày Tổng thống tuyên bố thiên tai và có thời hạn là 36 tháng. Bảo hiểm cá nhân có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi Chương trình bảo hiểm lũ lụt quốc gia NFIP nhận được thông báo và chi phí bảo hiểm hàng tháng. Hiện tại, số tiền bảo hiểm cho chính sách Hợp đồng bảo hiểm lũ lụt theo nhóm GFIP dành cho cá nhân là $82.000.

Những yêu cầu để có được và duy trì bảo hiểm lũ lụt

Hợp đồng bảo hiểm lũ lụt theo nhóm GFIP sẽ đáp ứng yêu cầu về mặt pháp lý để có được và duy trì bảo hiểm lũ lụt sau khi nhận được hỗ trợ thiên tai. Tuy nhiên, yêu cầu này sẽ tiếp tục được duy trì ngay cả sau khi chính sách Hợp đồng bảo hiểm lũ lụt theo nhóm GFIP hết hạn. Bạn sẽ cần phải mua Hợp đồng bảo hiểm lũ lụt tiêu chuẩn cá nhân thông qua một đại lý bảo hiểm tại địa phương trước khi Hợp đồng bảo hiểm lũ lụt theo nhóm GFIP của bạn hết hạn. Đại lý bảo hiểm có thể giúp bạn lựa chọn một hợp đồng bảo hiểm lũ lụt phù hợp với nhu cầu cụ thể của mình.

Chương trình bảo hiểm lũ lụt quốc gia NFIP sẽ gửi cho bạn một thư nhắc nhở về các những yêu cầu này vào mỗi năm. Chương trình bảo hiểm lũ lụt quốc gia NFIP cũng sẽ gửi cho bạn thư nhắc nhở 45 ngày trước khi chính sách Hợp đồng bảo hiểm lũ lụt theo nhóm GFIP của bạn hết hạn, cũng như khi chính sách GFIP của bạn hết hạn.

Bạn có thể không đủ điều kiện nhận hỗ trợ thiên tai trong tương lai nếu bạn không duy trì bảo hiểm lũ lụt sau khi Hợp đồng bảo hiểm lũ lụt theo nhóm GFIP của bạn hết hạn.

Để biết thêm thông tin về chương trình Bảo hiểm lũ lụt theo nhóm hoặc bảo hiểm lũ lụt nói chung, hãy gọi cho Chương trình bảo hiểm lũ lụt quốc gia NFID trực tiếp theo số 800-638-6620, nhấn tùy chọn số 2.

Tags:
Cập nhật lần cuối