Bảo hiểm Lũ lụt và Chi phí Tuân thủ Gia tăng - Nó hỗ trợ như thế nào

Release Date:
Tháng 2 27, 2023

Nếu quý vị có hợp đồng với Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP) và nhà của quý vị bị hư hại nặng do Bão Ian hoặc Nicole, quý vị có thể đủ điều kiện nhận bảo hiểm bổ sung theo hợp đồng của mình.

 

Có các hỗ trợ nào?

Sau một trận lũ lụt, các quan chức địa phương xác định xem một cấu trúc có bị “hư hại nghiêm trọng hay không.”

Bảo hiểm Chi phí Tuân thủ Gia tăng (ICC) được bao gồm trong Chính sách Bảo hiểm Lũ lụt Tiêu chuẩn và bổ sung cho bảo hiểm lũ lụt thông thường để sửa chữa thiệt hại vật chất thực tế của toà nhà do lũ lụt gây ra.

Theo bảo hiểm này, quý vị có thể đủ điều kiện nhận tới 30.000 đô la để giúp thanh toán chi phí đưa ngôi nhà của quý vị tuân thủ các yêu cầu quản lý vùng lũ của cộng đồng của quý vị.

Quỹ ICC có thể giúp trang trải các chi phí nâng cao, chống ngập, phá dỡ hoặc di dời một công trình dân cư. Bảo hiểm ICC cũng có sẵn trên các toà nhà phi dân cư, bao gồm các toà nhà công cộng hoặc chính phủ như trường học, thư viện và các cấu trúc thành phố được bảo hiểm theo chính sách NFIP.

Quý vị có thể hỏi người điều chỉnh yêu cầu bồi thường hoặc đại lý bảo hiểm về phạm vi bảo hiểm của ICC. Điều này áp dụng cho những ngôi nhà nằm trong Khu vực Nguy cơ Lũ lụt Đặc biệt hoặc vùng lũ lụt.

Hoạt động giảm thiểu được tài trợ bởi khoản thanh toán của ICC phải được hoàn thành không muộn hơn sáu năm sau ngày thiệt hại do lũ lụt. Nếu công trình không vượt qua cuộc kiểm tra cuối cùng trước thời hạn, chủ nhà có thể yêu cầu hãng bảo hiểm miễn trừ ngày hoàn thành nhưng phải cung cấp tài liệu về lý do nên cho phép miễn trừ đó.

Để biết thêm thông tin về bảo hiểm lũ lụt nói chung, hãy liên hệ với đại lý bảo hiểm của bạn hoặc NFIP theo số 800-427-4661. Bạn cũng có thể gửi email đến FloodSmart@dhs.gov để yêu cầu thông tin bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Thông tin cũng có tại FEMA.govFloodSmart.gov.

Tags:
Cập nhật lần cuối