U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

FEMA Kiểm Tra Nhà: Những Gì Cần Biết

Release Date:
October 15, 2021

Nếu quý vị nộp đơn xin với FEMA và không thể ở trong ngôi nhà của mình vì nhà bị hư hại do bão Ida, người kiểm tra của FEMA sẽ liên lạc với quý vị để sắp xếp trò chuyện từ xa hoặc đến gặp trực tiếp, bên ngoài ngôi nhà được kiểm tra.

FEMA kiểm tra để xem ngôi nhà có an toàn, sạch sẽ và có thể ở được hay không. Để xem người nộp đơn có đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ hay không, FEMA cần xem xét cấu trúc bên trong và bên ngoài của ngôi nhà; hệ thống điện, khí đốt, sưởi ấm, hệ thống ống nước và ống cống, hoặc hệ thống bồn chứa phân có hoạt động hay không; và ngôi nhà có thể ở được và có thể ra vào một cách an toàn hay không.

Đôi khi, có thể có khó khăn ngôn ngữ hoặc các thứ khác để hoàn tất việc kiểm tra. Nếu quý vị cần được giúp đỡ về ngôn ngữ hoặc khuyết tật, xin gọi số 800-621-3362 (TTY 800-462-7585) trước ngày kiểm tra và cho FEMA biết mình cần những gì.

Bước đầu tiên để kiểm tra ngôi nhà là gọi điện thoại, để lại tin nhắn hoặc gởi điện thư (email) cho người kiểm tra của FEMA, sau đó người nộp đơn lấy hẹn xin kiểm tra. Phần đông là họ gọi điện thoại từ bên ngoài tiểu bang để lấy hẹn kiểm tra. Người kiểm tra sẽ tìm cách liên lạc với người sống sót tối đa ba lần trong ba ngày khác nhau. Nếu người kiểm tra không thể liên lạc được với người nộp đơn sau ba lần, hồ sơ của họ sẽ bị đóng cho đến khi người nộp đơn liên lạc lại với FEMA.

Có hai cách để có thể kiểm tra ngôi nhà của quý vị: 

  1. Kiểm tra từ xa: FEMA gọi điện thoại cho quý vị và sắp xếp hẹn kiểm tra qua điện thoại/từ xa/ảo. Cuộc kiểm tra này hoàn toàn qua điện thoại. Hầu hết, người sống sót chỉ cần trả lời các câu hỏi cho biết chi tiết về hư hại.
  2. Trực tiếp, kiểm tra bên ngoài nhà mà thôi: FEMA gọi điện thoại cho quý vị và sắp xếp giờ hẹn cho người kiểm tra đến ngôi nhà của quý vị. Sẽ áp dụng thể thức cho COVID-19, người kiểm tra không đi vào tòa nhà, họ chỉ đến chỗ rồi xem xét bên ngoài.
  • Người kiểm tra đến buổi hẹn sẽ là nhân viên có đeo thẻ nhận diện (ID) của FEMA. Nếu không thấy họ đeo thẻ ID, hãy yêu cầu họ trình thẻ nhận diện FEMA của họ trước khi tiến hành. Người kiểm tra cũng sẽ yêu cầu quý vị trình thẻ ID có hình của quý vị để xác nhận quý vị là nguời nộp đơn.

Tiến trình kiểm tra, từ xa hoặc trực tiếp, thường mất khoảng từ 30 đến 40 phút. Nếu quý vị không thể chụp hình hoặc viđêo những hư hại bên trong và bên ngoài của ngôi nhà, hãy chỉ cho người kiểm tra thấy những hư hại đó.

Người sống sót nào không thể gặp người kiểm tra của FEMA để kiểm tra trực tiếp hoặc không thể tự mình hoàn tất việc kiểm tra từ xa với người kiểm tra, có thể nhờ bạn bè hoặc người thân thay mặt cho họ để gặp người kiểm tra. Nhưng trước tiên, họ phải nộp cho FEMA một văn bản có chữ ký, là một giấy tờ pháp lý, cho phép một người khác từ 18 tuổi trở lên gặp người kiểm tra thay mặt họ để cung cấp và nhận thông tin từ FEMA.

Những Điều Gì Khác Cần Biết

  • Người kiểm tra sẽ không thu thập bất kỳ tài liệu nào và sẽ không bao giờ hỏi thông tin cá nhân như số An Sinh Xã Hội.
  • FEMA không bao giờ tính lệ phí kiểm tra.
  • Nếu có người kiểm tra nào của FEMA đến nhà quý vị, nhưng quý vị không có nộp đơn với FEMA, thì thông tin của quý vị có thể đã được sử dụng mà quý vị không biết, để nộp đơn với FEMA; nếu vậy, cho người kiểm tra biết quý vị không có nộp đơn xin hỗ trợ của FEMA để họ có thể gửi yêu cầu ngừng tất cả các tiến trình kế tiếp cho đơn này.
  • Nộp đơn gian lận có thể là dấu hiệu của một vấn nạn mạo danh. Xin vào mạng lưới Identity Theft | FTC Consumer Information (Mạo Danh | Thông Tin cho Người Tiêu Dùng FTC) hoặc IdentityTheft.gov để biết mình phải làm gì trong trường hợp quý vị nghĩ mình bị mạo danh. Tiếng Tây Ban Nha, tham khảo Robo de Identidad | FTC Información para consumidores hoặc RobodeIdentidad.gov.
  • Nếu muốn nộp đơn xin hỗ trợ với FEMA sau khi ngừng đơn nộp mạo danh mà quý vị không biết, Đường Dây Trợ Giúp FEMA sẽ hỗ trợ quý vị nộp đơn xin mới. Gọi số 800-621-3362.
Tags:
Cập nhật lần cuối October 18, 2021