U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Có Hỗ Trợ FEMA để Mai Táng Lại tại Louisiana

Release Date:
October 14, 2021

Người sống sót có thể được hỗ trợ tài chánh để mai táng lại tại Louisiana, do bão Ida làm hư hại nghĩa trang.

Những Ai Đủ Tiêu Chuẩn và Được Bao Trả Những Gì? 

Người sống sót có thể đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ mai táng lại từ FEMA, nếu: 

 • Ngôi mộ hoặc mộ bia trên mặt đất bị hư hại do bão Ida.
 • Hư hại xảy ra tại một trong 25 giáo xứ được chỉ định: Ascension, Assumption, East Baton Rouge, East Feliciana, Iberia, Iberville, Jefferson, Lafourche, Livingston, Orleans, Plaquemines, Pointe Coupee, St. Bernard, St. Charles, St. Helena, St. James, St. John the Baptist, St. Martin, St. Mary, St. Tammany, Tangipahoa, Terrebonne, Washington, West Baton Rouge và West Feliciana. 
 • Ngôi mộ hoặc khung mộ nằm trong một nghĩa trang hoặc cơ sở mai táng tư, có giấy phép, và chi phí mai táng lại là trách nhiệm pháp lý của một cá nhân chứ không phải nghĩa trang.

Hỗ trợ mai táng lại có thể bao gồm:

 • Chuyển hài cốt, bao gồm xác định vị trí, thâu thập và tìm quan tài bị thất lạc
 • Quan tài, thùng đựng, khung mộ, hoặc bình đựng di cốt bị hư hại
 • Nơi mai táng 
 • Tấm bia hoặc bia đá bị hư hỏng do hài cốt bị khai quật
 • Chi phí cần thiết liên quan đến việc nhận diện hài cốt 
 • Nơi chôn cất – công việc cần thiết để mai táng lại

Hỗ Trợ Cá Nhân so với Hỗ Trợ Công Cộng; Nghĩa Trang Tư và Công 

Chương Trình Hỗ Trợ Các Nhân (Individual Assistance, hay IA) của FEMA có sẵn cho người sống sót có thân nhân được chôn tại các nghĩa trang tư hoặc công. FEMA đề nghị chương trình này là tốt nhất cho người sống sót nào cần được giúp đỡ mai táng lại.

 • Nghĩa trang công được định nghĩ là cơ sở do cơ quan chánh phủ làm chủ và điều hành.  Các nghĩa trang tư bị bỏ hoang có thể được cho là của công nếu chánh phủ chịu trách nhiệm pháp lý vĩnh viễn cho nghĩa trang, bao gồm điều hành và bảo trì chúng.

Mặc dù các nghĩa trang công có thể được bồi hoàn qua chương trình Hỗ Trợ Công Cộng (Public Assistance, hay PA) của FEMA, cách thay thế này chỉ có sẵn khi không tìm được người trong gia đình nào có thể chịu trách nhiệm cho người đã mất.

 • Hỗ trợ PA cho các nghĩa trang công là chỉ giới hạn trong việc giảm mối đe dọa tức thời cho sự an toàn công cộng. 

Muốn Biết Thêm Thông Tin hoặc Nộp Đơn Xin Hỗ Trợ

 • Để có thêm thông tin về hỗ trợ mai táng lại trong các nghĩa trang công, xin liên lạc với Lực Lượng Ứng Phó Nghĩa Trang Toàn Tiểu Bang Louisiana (Louisiana Statewide Cemetery Response Task Force) theo số 225-326-6056 hoặc qua điện thự (email) tại cemeterytaskforce@ag.louisiana.gov.
 • Cách nhanh nhất và dễ nhất để nộp đơn xin là vào mạng lưới Disasterassistance.gov.
 • Nếu không thể nộp đơn xin trực tuyến thì gọi số 800-621-3362 (TTY: 800-462-7585). Các đường dây điện thoại miễn phí mở 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Những người sử dụng dịch vụ tiếp âm như qua viđêo (video relay service, hay VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, xin cho FEMA số dùng cho dịch vụ đó.
 • Các Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa của FEMA đã mở cửa tại một số giáo xứ bị ảnh hưởng bởi bão. Kiểm tra ứng dụng của FEMA hoặc vào Định Vị FEMA DRC để tìm các địa điểm và giờ làm việc.
Tags:
Cập nhật lần cuối October 15, 2021