Trợ Cấp Thất Nghiệp Sau Thảm Họa

Chương trình Trợ Cấp Thất Nghiệp Sau Thảm Họa (DUA) có sẵn cho chính quyền tiểu bang, bộ tộc và lãnh thổ (STT) theo thảm họa nghiêm trọng được Tổng thống công bố, bao gồm Hỗ trợ Cá nhân và cho phép DUA theo mục 410 của Đạo luật Hỗ trợ Khẩn cấp và Cứu trợ Thảm họa Robert T. Stafford, Luật Công 93-288, đã được luật hóa tại 42 U.S.C. § 5177. DUA cung cấp quyền lợi thất nghiệp và các dịch vụ tìm việc cho các cá nhân bị thất nghiệp do hậu quả trực tiếp của sự cố được công bố và không đủ điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp của tiểu bang.

Phối hợp với FEMA, Bộ Lao động Hoa Kỳ giám sát chương trình DUA. Sau khi có nảo thảm họa nghiêm trọng đươc tổng thống công bố, FEMA cung cấp trợ cấp cho Bộ Lao động Hoa Kỳ để thanh toán các quyền lợi DUA và tiền hoàn trả tiểu bang về chi phí quản lý đi kèm với quyền lợi DUA. Thư ký Bộ Lao động Hoa Kỳ chịu trách nhiệm quản lý chương trình DUA và khoản tiền thanh toán quyền lợi DUA. Áp dụng các quy định DUA nằm ở 20 C.F.R. Phần 625.

DUA được quản lý bởi cơ quan[1] bảo hiểm thất nghiệm tiểu bang hoặc lãnh thổ. Sau khi có trợ cấp, cơ quan bảo hiểm thất nghiệm sẽ ban hành thông báo công cộng xuyên suốt khu vực thảm họa được công bố công khai tính sẵn có của chương trình. Các khoản tiền cho các người đăng ký hợp lệ sẽ được phát trong lên tới 26 tuần sau ngày tuyên bố, miễn là tình trạng thất nghiệp của cá nhân là, và tiếp tục là, kết quả trực tiếp của sự kiện thảm họa được công bố. 
 

Yêu cầu Chung

Để đủ điều kiện nhận DUA, các cá nhân phải:

 • Cung cấp bằng chứng nhận dạng.
 • Là Công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân hoặc người nước ngoài đủ điều kiện.
 • Nộp đơn đăng ký nhận DUA với cơ quan bảo hiểm thất nghiệp trong vòng 30 ngày từ ngày có thông báo công cộng về tính sẵn có của DUA[2].
 • Không đủ điều kiện nhân bảo hiểm thất nghiệp thông thường.
 • Thất nghiệp hoặc thất nghiệp một phần do hậu quả trực tiếp của thảm họa nghiêm trọng.
 • Có thể và sẵn sàng làm việc, trừ khi bị thương do hậu quả trực tiếp của thảm họa (xem tiếp bên dưới).
 • Chưa từ chối đề nghị việc làm ở một vị trí phù hợp.

Các điều kiện Thất nghiệp

Người đăng ký phải đáp ứng một trong các điều kiện sau về thất nghiệp hoặc không thể thực hiện phục vụ trong việc tự kinh doanh do hậu quả trực tiếp của thảm họa:

 • Cá nhân đã có một tuần thất ngày sau ngày thảm họa nghiêm trọng bắt đầu. 
 • Cá nhân không thể đến nơi làm việc của họ.
 • Cá nhân đã có lên lịch bắt đầu làm việc và việc làm không còn tồn tại do thảm họa nghiêm trọng hoặc cá nhân không thể tiếp cận việc làm.
 • Quý vị trở thành người hỗ trợ chính trong gia đình vì chủ hộ qua đời do hậu quả trực tiếp của thảm họa. 
 • Cá nhân không thể làm việc vì bị thương do hậu quả trực tiếp của thảm họa nghiêm trọng. 
 • Cá nhân trải qua sự thiếu việc làm hoặc mất doanh thu khi chủ lao động (hoặc doanh nghiệp của cá nhân tự kinh doanh) mất phần lớn thu nhập hoặc doanh thu từ một tổ chức tại khu vực thảm họa nghiêm trọng bị thiệt hại, phá hủy hoặc bị đóng cửa bởi chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương do hậu quả trực tiếp của thảm họa nghiêm trọng.

Trải qua thất thoát về tiền do thiệt hại tài sản hoặc hoa màu không tự động đem lại quyền lợi cho cá nhân với DUA. Người đăng ký phải tuân theo các hướng dẫn trong các thông báo và tài liệu công cộng về DUA dựa trên phương pháp nộp đơn được cơ quan bảo hiểm thất nghiệp thích hợp sử dụng (vd: trực tiếp, đường bưu chính, điện thoại hoặc internet). 

Các cá nhân chuyển nhà hoặc sơ tán tới một tiểu bang, bộ tộc hoặc lãnh thổ khác nên liên hệ với cơ quan bảo hiểm thất nghiệp về khu vực bị ảnh hưởng hoặc tiểu bang mà họ hiện đang cư trú để biết hướng dẫn và hỗ trợ nộp yêu cầu thanh toán. 

Để biết thêm thông tin về chương trình DUA, hãy liên hệ với Bộ Lao động Hoa Kỳ theo số 1-866-487-2365 hoặc cơ quan bảo hiểm thất nghiệp tại tiểu bang hoặc lãnh thổ của quý vị hoặc truy cập Trang web DUA của Bộ Lao động

Vai Trò và Trách Nhiệm

Không Phân biệt đối xử 

Mọi dạng hỗ trợ thảm họa FEMA đều được cung cấp cho bất kỳ hộ gia đình nào bị ảnh hưởng mà đáp ứng các yêu cầu về điều kiện hội đủ. Không tổ chức hoặc viên chức liên bang nào (hoặc nhân viên của họ) có thể phân biệt đối xử với bất kỳ cá nhân nào dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, tuổi tác, quốc tịch, giới tính, khuyết tật, trình độ thông thạo tiếng Anh hoặc tình trạng kinh tế.

Tài Liệu 

Các cá nhân phải chứng thực công việc hoặc tự kinh doanh hoặc chứng thực việc làm đáng ra bắt đầu vào hoặc sau ngày xảy ra thảm họa. Nếu bằng chứng nghề nghiệp không thể được cung cấp vào thời gian nộp yêu cầu thanh toán, cá nhân có 21 ngày từ thời điểm đáp ứng yêu cầu này. Việc không thể nộp tài liệu này trong vòng 21 ngày sẽ dẫn đến từ chối DUA và bất kỳ quyền lợi đã được thanh toán nào sẽ được coi là thanh toán quá mức. Các cá nhân phải hoàn trả bất kỳ quyền lợi nào thanh toán quá mức.

Ghi chú

1.  Nếu một bộ tộc nhận được công bố thảm họa nghiêm trọng của tổng thống có IA, yêu cầu DUA và được phê duyệt, chương trình DUA được cung cấp thông qua tiểu bang mà trụ sở của bộ tộc tọa lạc. Bất kỳ trợ cấp được phê duyệt nào đã được xử lý thông qua cùng một cơ quan lao động của tiểu bang hoặc lãnh thổ xử lý các yêu cầu thanh toán bảo hiểm thất nghiệp thường xuyên.

2.  Mặc dù 30 ngày là thời hạn tiêu chuẩn, theo các trường hợp chính đáng so với thảm họa, Bộ Lao động Hoa Kỳ có thể kéo dài thời hạn. Nạn nhân nên cố vấn với cơ quan thất nghiệp hoặc lao động địa phương để xác nhận thời hạn cho việc đăng ký.

Tags:
Cập nhật lần cuối