Chương trình Hỗ trợ Tư vấn và Tập huấn Khủng hoảng

Chương trình Hỗ trợ Tư vấn và Tập huấn Khủng hoảng  (CCP)[1] là một chương trình bổ sung cung cấp hỗ tài chính cho các dịch vụ sức khỏe tâm thần và hoạt động tập huấn trong các khu vực tài phán mà đã nhận được thông báo thảm họa nghiêm trọng của tổng thống bao gồm Hỗ trợ Cá nhân (IA) và cho phép CCP. 

FEMA cung cấp quỹ trợ cấp CCP thông qua trợ cấp liên bang. Một tiểu bang, bộ tộc hoặc lãnh thổ (STT) có thể nộp tới FEMA đơn đăng ký nhận CCP mà xác định một tổ chức phi liên bang để quản lý CCP. Trợ cấp CCP cho phép STT và các cơ quan chính quyền địa phương cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe tâm thần trực tiếp hoặc ký hợp đồng với một nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần quen thuộc với cộng đồng bị ảnh hưởng. CCP được cho phép theo mục 416 của Đạo luật Hỗ trợ Khẩn cấp và Cứu trợ Thảm họa Robert T. Stafford (Đạo luật Stanford), Luật Công 93-288, được luật hóa ở 42 U.S.C. § 5183.

Trung tâm Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần  của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS), trong Cơ quan Quản lý Dịch vụ về Lạm dụng Chất Gây nghiện và Sức khỏe Tâm thần, hợp tác với FEMA để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn, quản lý trợ cấp, giám sát chương trình và tập huấn cho các cơ quan sức khỏe tâm thần được STT chỉ định.

Khái Quát Về Chương Trình

Sứ mệnh của CCP là hỗ trợ các cá nhân và cộng đồng trong việc hồi phục từ ảnh hưởng tâm lý của thảm họa thông qua việc cung cấp sự tiếp cận trong cộng đồng và các dịch vụ giáo dục. Chương trình hỗ trợ các biện pháp can thiệp ngắn hạn để hỗ trợ các nạn nhân thảm họa trong việc hiểu được tình hình hiện tại của họ và các phản ứng, giảm thiểu căng thẳng, thúc đẩy việc sử dụng hoặc phát triển các chiến lược ứng phó, cung cấp hỗ trợ cảm xúc, và khuyến khích gắn kết với người khác và các cơ quan có thể hỗ trợ nạn nhân trong quá trình phục hồi của họ. 

Dịch vụ được cung cấp miễn phí và khả dụng cho bất kỳ nạn nhân nào bị thảm họa tác động. Dịch vụ này được cung cấp tại các địa điểm có thể tiếp cận được, bao gồm nhà ở của nạn nhân, chỗ trú ẩn, nơi sinh sống tạm thời và nơi cầu nguyện. Dịch vụ có thể cung cấp tại một môi trường nhóm hoặc một-một. CCP phải cung cấp một cách công bằng và khách quan, mà không phân biệt đối xử, dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, trình độ thông thạo Tiếng Anh hoặc tình trạng kinh tế. Nhà cung cấp CCP phải lên kế hoạch đáp ứng các nhu cầu của người có nhu cầu tiếp cận và chức năng, như là người có trình độ thông thạo Tiếng Anh hạn chế và người khuyết tật, như là người khiếm thính hoặc nặng tai có thể sử dụng ngôn ngữ ký hiệu hoặc phụ đề.

Tư vấn Khủng hoảng Thảm họa so với Điều trị Sức khỏe Tâm thần

Sự khác biệt chính giữa dịch vụ sức khỏe tâm thần và tư vấn khủng hoảng là cách cung cấp dịch vụ. Điều trị sức khỏe tâm thần, thường được xác định trong cộng đồng sức khỏe tâm thần, hàm ý sự hỗ trợ cho các cá nhân về một chứng rối loạn có thể chẩn đoán được. Thông thường, chuyên gia sức khỏe tâm thần và khách hàng sẽ thảo luận nhiều lựa chọn điều trị và đồng ý với một số biện pháp can thiệp và các mục tiêu điều trị. 

Trái ngược lại, tư vấn khủng hoảng hỗ trợ các nạn nhân hiểu họ đang trải qua các phản ứng thông thường đối với các sự kiện bất thường. Các tư vấn viên khủng hoảng đối xử với mỗi lần gặp cá nhân và theo nhóm như là chỉ có một người và không giữ hồ sơ cá nhân hoặc tập hồ sơ chính thức. Họ cũng sẽ tìm các cơ hội để tham gia với nạn nhân, khuyến khích họ trao đổi về trải nghiệm của mình và dạy các cách quản lý căng thẳng. Các tư vấn viên giúp tăng cường các gắn kết xã hội và cảm xúc với người khác trong cộng đồng và thúc đẩy các chiến lược ứng phó và sự kiên cường. Các tư vấn viên khủng hoảng làm việc chặt chẽ với các tổ chức cộng đồng để làm quen với các nguồn hỗ trợ có sẵn để họ có thể giới thiệu nạn nhân tới dịch vụ điều trị sức khỏe hành vi hoặc các dịch vụ khác. CCP là ẩn danh và không lâm sàng.

Các Chương trình khả dụng 

Các cơ quan của tiểu bang, lãnh thổ và cơ quan được chỉ định của bộ tộc có thể có được trợ cấp bổ sung cho tư vấn khủng hoảng thông qua hai chương trình trợ cấp liên bang riêng biệt.

Chương trình Dịch vụ Tức thì (ISP) 

 • Đơn đăng ký ISP hết hạn 14 ngày sau ngày trên công bố thảm họa nghiêm trọng của tổng thống mà bao gồm IA.
 • FEMA cung cấp trợ cấp lên tới 60 ngày cung cấp dịch vụ ngay lập tức sau khi có sự phê duyệt của IA đối với thảm họa. 
 • FEMA cùng với SAMHSA trợ cấp và giám sát trợ cấp liên bang ISP. 

Chương trình Dịch vụ Thường xuyên (RSP) 

 • Đơn đăng ký RSP hết hạn 60 ngày sau ngày có công bố thảm họa nghiêm trọng của tổng thống mà bao gồm IA. 
 • FEMA cung cấp trợ cấp lên tới chín tháng kể từ ngày có thông báo trợ cấp. 
 • SAMHSA cùng với FEMA trợ cấp và giám sát trợ cấp liên bang ISP. 

Đây là những chương trình riêng biệt yêu cầu đơn đăng ký riêng. ISP không phải là tiền đề để nhận RSP hay RSP được tự động yêu cầu khi ISP được phê duyệt. 

Nguyên tắc Chính

Chương trình Hỗ trợ Tư vấn và Tập huấn Khủng hoảng được điều hành theo các nguyên tắc chính: 

 • Dựa trên điểm mạnh: Dịch vụ thúc đẩy sự kiên cường, trao quyền và hồi phục. 
 • Chẩn đoán miễn phí: Tư vấn khủng hoảng không xếp loại, gán nhãn hoặc chẩn đoán mọi người hay giữ hồ sơ hoặc hồ sơ vụ việc. 
 • Theo xu hướng tiếp cận: Tư vấn viên khủng hoảng chủ động cung cấp dịch vụ trong cộng đồng bị ảnh hưởng thay vì chờ các nạn nhân tìm kiếm sự hỗ trợ của họ. 
 • Nhận thức về văn hóa: Tư vấn viên khủng hoảng đón nhận sự đa dạng văn hóa và tâm linh, được phản ánh trong các hoạt động tiếp cận phù hợp với văn hóa thể hiện cộng đồng được phục vụ. 
 • Linh hoạt: Các dịch vụ được thực hiện trong môi trường phi truyền thống, không phảo môi trường lâm sàng hoặc văn phòng. 
 • Xây dựng khả năng: Dịch vụ được thiết kế để củng cố các hệ thống hỗ trợ cộng đồng hiện có. 
 • Thực tế hơn là tâm lý: Tư vấn viên khủng hoảng giúp nạn nhân phát triển một kế hoạch để giải quyết các nhu cầu tự xác định và gợi ý các gắn kết với người khác hoặc tổ chức có thể hỗ trợ họ. 
 • Một bản dạng: Mặc dù được nhiều cơ quan cung cấp, CCP cố gắng trở thành một chương trình duy nhất, có thể xác định được. 

Dịch vụ được trợ cấp

Các dịch vụ sau có thể được trợ cấp theo Chương trình Hỗ trợ Tư vấn và Tập huấn Khủng hoảng:  

 • Tư vấn khủng hoảng cá nhân: Giúp nạn nhân hiểu phản ứng của mình, cải thiện các chiến lược ứng phó, xem xét các lựa chọn của họ và gắn kết với những người khác và cơ quan có thể có thể hỗ trợ họ trực tiếp hoặc qua đường dây nóng tư vấn khủng hoảng hoặc phương pháp liên lạc có thể tiếp cận khác.
 • Liên hệ hỗ trợ hoặc giáo dục cơ bản: Cung cấp hỗ trợ phổ thông và thông tin về các nguồn lực cũng như dịch vụ khả dụng cho nạn nhân thảm họa. 
 • Tư vấn khủng hoảng nhóm: Tổ chức các buổi tư vấn theo nhóm do một tư vấn viên khủng hoảng dẫn dắt cung cấp các kỹ năng để hỗ trợ nạn nhân. 
 • Giáo dục công cộng: Cung cấp thông tin về các phản ứng, chiến lược ứng phó và các nguồn lực khả dụng. 
 • Mạng lưới và hỗ trợ cộng đồng: Xây dựng quan hệ giữa các tổ chức nguồn hỗ trợ cộng đồng, các nhóm tín ngưỡng và các cơ quan địa phương. 
 • Đánh giá, giới thiệu và liên kết với nguồn lực: Đánh giá nhu cầu của người lớn và trẻ em, cung cấp sự giới thiệu tới các dịch vụ giảm thiểu thiên tai, điều trị sức khỏe tâm thần hoặc lạm dụng chất gây nghiện bổ sung. 
 • Phát triển và phân phối tài liệu giáo dục: Sản xuất và phân phát tờ rơi, tờ thông tin, tờ hướng dẫn, tài liệu giáo dục và thông tin trang web được phát triển bởi nhân viên CCP. 
 • Thông báo truyền thông xã hội và dịch vụ công công cộng: Hợp tác với các cơ quan báo chí địa phương, chính quyền, tổ chức từ thiện và hoặc các nhà cung cấp thông tin cộng đồng khác để phát triển và chia sẻ tin nhắn công cộng. 


Ghi chú

1. Hướng dẫn về Chương trình và Chính sách Hỗ trợ Cá nhân (IAPPG) (fema.gov)(Chương 5)

 

Tags:
Cập nhật lần cuối