alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Chapter 3: Maintaining a Capability

This chapter provides guidance and a framework for maintaining a viable continuity capability and maturing a continuity program and plan.

Testing, Training and Exercising