U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

FEMA Trong Các Ngôn Ngữ Khác

Trang mạng của Cơ quan FEMA hiện có sẵn thông tin và tài liệu bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.

Những người sống sót sau thảm họa có thể tìm thấy thông tin dịch về các chương trình hỗ trợ thảm họa, chuẩn bị khẩn cấp, các hoạt động ứng phó và khắc phục và bảo hiểm lũ lụt. Thông tin có nhiều định dạng khác nhau và có sẵn để chia sẻ và tải xuống. Tài nguyên bổ sung sẽ được thêm vào định kỳ, vì vậy vui lòng truy cập thường xuyên.

Để biết thông tin chỉ bằng tiếng Tây Ban Nha, vui lòng truy cập trang mạng FEMA en Español.

Hãy truy cập trang mạng Trợ Giúp Dành Cho Cá Nhân của chúng tôi để biết thông tin về các chương trình hỗ trợ thảm họa của Cơ quan FEMA và tiêu chí đủ điều kiện.

Tìm hiểu cách thức nhận được Help After a Disaster bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Thông tin bổ sung về bệnh do vi-rút Corona 2019 (COVID-19) bằng các ngôn ngữ khác hiện có sẵn trên trang mạng Ứng phó COVID-19 của Cơ quan FEMA.

Thông tin bằng các ngôn ngữ khác cũng có thể có sẵn trên các trang web FEMA.gov khác theo chủ đề cụ thể hoặc thảm họa.

Video bằng Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ (ASL)

Chúng tôi có các video bằng ASL trên danh sách phát YouTube của chúng tôi bao gồm một loạt các chủ đề liên quan đến chuẩn bị phòng chống thảm họa và an toàn.

Xem toàn bộ danh sách phát trên YouTube

Cập nhật lần cuối July 27, 2020