Main Content

Illinois SEVERE STORMS, TORNADOES, FLOODING (DR-674)

Thời kỳ xảy ra: December 13, 1982
Major Disaster Declaration Tuyên bố trên December 13, 1982

Hỗ Trợ Tài Chính

Hỗ trợ cá nhân - Dollars Approved

Nếu và khi tiền trợ cấp cá nhân được chấp thuận cho thảm họa này, nó sẽ được hiển thị ở đây. Thông tin được cập nhật 24 giờ một lần.

Hỗ trợ công cộng - Dollars Approved

Nếu và khi sự trợ giúp của công chúng bắt buộc phải có thông tin về đô la cho thiên tai này thì nó sẽ được hiển thị ở đây. Thông tin được cập nhật 24 giờ một lần.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2004-11-29 05:00

Liên Kết Liên Quan

Last Updated: 2004-11-29 05:00