alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Washington Blue Creek Fire

FM-5090-WA
Washington

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th7 20, 2015 - Th7 28, 2015

Ngày Công bố: Th7 21, 2015

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $14,892.38
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $14,892.38
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $52,481.00

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Các Disaster Recovery Center (Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa) cung cấp cho những người sống sót sau thảm họa thông tin từ FEMA và U.S. Small Business Administration (Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ). Những người sống sót sau thảm họa có thể được trợ giúp nộp đơn xin hỗ trợ của liên bang, tìm hiểu về các loại hỗ trợ hiện có, tìm hiểu về quy trình khiếu nại và nhận thông tin cập nhật về đơn đăng ký.

Country Church of the Open Bible

Địa chỉ

40015 N Collins Rd
Elk, Washington 99009
Spokane
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Ba:8:30 AM - 5:00 PM
Thứ Tư:8:30 AM -
Thứ Năm:8:30 AM -
Thứ Sáu:8:30 AM - 5:00 PM
Thứ Bảy:9:00 AM - 3:00 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

Medical Lake City Hall

Địa chỉ

124 S Lefevre Street
Medical Lake, Washington 99022
Spokane
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Ba:8:30 AM - 5:00 PM
Thứ Tư:8:30 AM -
Thứ Năm:8:30 AM -
Thứ Sáu:8:30 AM - 5:00 PM
Thứ Bảy:9:00 AM - 3:00 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA