alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Washington Blue Creek Fire

FM-5090-WA
Washington

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th7 20, 2015 - Th7 28, 2015

Ngày Công bố: Th7 21, 2015

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $14,892.38
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $14,892.38
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $52,481.00