Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4757

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

36

Hôm nay là ngày cuối cùng những nạn nhân sau những cơn bão dữ dội, lốc xoáy và lũ lụt ở các quận Eaton, Ingham, Ionia, Kent, Livingston, Macomb, Monroe, Oakland và Wayne phải nộp đơn xin hỗ trợ liên bang.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Những nạn nhân sau của cơn bão dữ dội, lốc xoáy và lũ lụt xảy ra vào ngày 24-26 tháng 8 năm 2023 ở các quận Eaton, Ingham, Ionia, Kent, Livingston, Macomb, Monroe, Oakland và Wayne chỉ còn một tuần nữa để xin trợ giúp liên bang.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Hai Trung tâm Phục hồi Thảm họa ở Wayne (Đông Nam) và Quận Wayne (Detroit) được lên kế hoạch đóng cửa vĩnh viễn ngày 1 tháng 5.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Hai Trung tâm Phục hồi Thảm họa ở các quận Wayne (Đông Nam) và Wayne (Detroit) sẽ vẫn còn mở cửa cho đến khi có thông báo mới, trong khi một trung tâm ở Quận Wayne (Detroit) dự kiến đóng cửa vào ngày 20 tháng 4.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Những nạn nhân sau những cơn bão dữ dội, lốc xoáy và lũ lụt xảy ra vào ngày 24-26 tháng 8 năm 2023 ở các quận Eaton, Ingham, Ionia, Kent, Livingston, Macomb, Monroe, Oakland và Wayne. Chỉ còn hai tuần nữa để nộp đơn xin trợ giúp liên bang.
illustration of page of paper Trang Thông tin |

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Chưa có file nào được gắn nhãn thảm họa này bằng ngôn ngữ này.