Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4680

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

15

Chủ nhà và người thuê nhà ở các quận Brevard, Flagler, Lake, Putnam, St. Johns hoặc Volusia mà bị mất mát hoặc thiệt hại về tài sản do bão Nicole chỉ còn một tuần để nộp đơn xin hỗ trợ thiên tai của liên bang.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Nếu quý vị có hợp đồng với Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP) và nhà của quý vị bị hư hại nặng do Bão Ian hoặc Nicole, quý vị có thể đủ điều kiện nhận bảo hiểm bổ sung theo hợp đồng của mình.
illustration of page of paper Trang Thông tin |
Giảm thiểu rủi ro có nghĩa là giảm thiệt hại về người và tài sản bằng cách thực hiện các biện pháp để giảm bớt tác động của thảm hoạ.
illustration of page of paper Trang Thông tin |
Những người nộp đơn xin hỗ trợ của FEMA sau cơn bão Ian và cơn bão Nicole phải đảm bảo rằng FEMA có thông tin liên hệ hiện tại của họ. FEMA có thể cần liên hệ với người nộp đơn để biết thêm thông tin hoặc sắp xếp một buổi kiểm tra nhà để xác minh thiệt hại.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Cư dân ở các quận được chỉ định không thể tiếp cận nguồn nước do giếng tư nhân hoặc hệ thống tự hoại bị hư hại do Bão Ian hoặc Bão Nicole có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ của FEMA.
illustration of page of paper Trang Thông tin |

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Chưa có file nào được gắn nhãn thảm họa này bằng ngôn ngữ này.