alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4634

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

Chưa có bài báo nào được gắn nhãn thảm họa này bằng ngôn ngữ này.

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

audio icon
Episode 97: Colorado’s Marshall Fire Donations and Resource Center

On this episode, we’re highlighting the State of Colorado and their successful partnership with voluntary organizations to set up a donations management and resource center following the Marshall Fire that burned over 6,000 acres and destroyed more than 1,000 homes in Boulder County in late December 2021. The partnership is a shining example of how the public sector and voluntary organizations can come together to maximize assistance to those in need.

file icon
Colorado; FEMA-4634-DR

Report on Preliminary Damage Assessment (PDA) information for FEMA-4634-DR; Colorado as a result of wildfires and straight-line winds beginning on December 30, 2021, and continuing

file icon
Chaw Pab Kev Puas Ntsoog hauv Lafyette yuav Kaw, Tsuas Hu Xov Tooj los sis Nias Kiag Ces Yeej Tseem Tau FEMA Nyiaj Pab

Lub Chaw Pab Kev Puas Ntsoog nyob rau ntawm 1755 S. Public Road, Lafayette, Colorado yuav kaw thiab xaus kev khiav hauj lwm thaum 5 teev tsaus ntuj hnub Zwj Cag (Saturday), Peb Hlis Ntuj tim 5, 2022.

file icon
Tshuav Ib Hnub Ntxiv rau Ua Ntawv Thov: Xa Tsab Ntawv Thov FEMA, SBA ua ntej Peb Hlis Ntuj tim 2

Cheeb Koog Bouder cov pej xeem thiab cov lag luam tshuav ib hnub ntxiv rau ua ntawv thov nyiaj pab kev puas ntsoog uas txuam nrog Hluav Taws Kub Marshall thiab cov cua hlob ncaj qha.

file icon
Hnub Kawg Ua Ntawv Thov Nyiaj Pab Kev Puas Ntsoog Tshuab Ib Lim Tiam, Peb Hlis Ntuj tim 2

Cheeb Koog Bouder cov pej xeem thiab cov lag luam tshuav ib lub lim tiam ua ntawv thov nyiaj pab kev puas ntsoog uas txuam nrog Hluav Taws Kub Marshall thiab cov cua hlob ncaj qha.

file icon
Xyuas Kom Cov Nyiaj Pab Kev Puas Ntsoog Mus Rau Qhov Chaw Yog: Cov Tswv Yim rau Cov Neeg Pub thiab Cov Dim Siav

Tom qab muaj ib txoj kev puas ntsoog, yeej muaj lub siab xav pab cov neeg muaj kev tu ncua. Rau cov neeg uas ntsib ib txoj kev puas ntsoog, nws yog ib lub caij ntxhov siab thia yuav tsis pom qab mus nrhiav kev pab.

file icon
Txoj Kev Pab Nyiaj Rau Pej Xeem Txhawb Zej Zog Kev Rov Zoo

FEMA Txoj Kev Pab Nyiaj Rau Pej Xeem (PA) yuav muab nyiaj txiag ntxiv rov rau lub xeev thiab cov nom tswv hauv zos thiab qee hom koom haum tsis khwv muaj nyiaj kom rov kho tau tej chaw vaj tse uas pej xeem siv thiab lis cov dej num los txhawb rau pej xeem huab hwm txoj kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb.

file icon
Lus Tshiab Txog Txoj Kev Pab Kev Puas Ntsoog: Tshuav Ob Lub Lim Tiam Ntxiv Thov Nyiaj Pab, Chaw Pab Kev Puas Ntsoog Yuav Kaw rau President’s Day (Hau Teb Chaws Hnub)

Cov Pej Xeem Hauv Zej Zog uas puas raug los ntawm txoj kev puas ntsoog Hluav Taws Kub Marshall thiab cua hlob ncaj qha tshuav ob lub lim tiam ntxiv mus thov tsoom fwv teb chaws nyiaj pab rau kev puas ntsoog.

file icon
Cov Tswv Yim Thov Kev Txiav Txim Dua los ntawm FEMA

Yog tias koj ua ntawv thov nyiaj pab rau kev puas ntsoog los ntawm FEMA tom qab Hluaws Taws Kub Marshall thiab kab cua hlob ncaj qha, koj yuav tsum tau txais ib tsab ntawv txiav txim lawm. Yog tias koj tsis pom zoo rog FEMA txoj kev txiav txim txog qhov nyiaj pab rau kev puas ntsoog, koj muaj txoj kev xa ntawv thov kev txiav txim dua mus thiab kom FEMA rov muab koj txhooj los xyuas dua.

file icon
FEMA Pom Zoo Rau Txoj Kev Pab Nyiaj Rau Pej Xeem Ntxiv Txhawb rau Cheeb Koog Boulder

Hau Teb Chaws plov meej txoj kev puas ntsoog thaum lub Kaum Ob Hlis Ntuj tim 31, 2021, rau Cheeb Koog Boulder, Colorado vim yog raug Hluaws Taws Kub Marshall thiab kab cua hlob ncaj qha, tau muaj nyiaj txiag pab ntxiv rau cov kev kho thiab hloov tshiab cov chaw vaj tse pej xeem siv uas raug puas.