alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4614

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

Chưa có bài báo nào được gắn nhãn thảm họa này bằng ngôn ngữ này.

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

The deadline to apply for assistance is January 5. There are four ways to apply: Online,  on the mobile app, in person, or over the phone.
New Jersey Deadline to Apply

file icon
New Jersey; FEMA-4614-DR

Report on Preliminary Damage Assessment (PDA) information for FEMA-4614-DR; New Jersey as a result of remnants of Hurricane Ida during the period of September 1-3, 2021.