U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Texas Bão Tuyết Nghiêm Trọng ở Texas

DR-4586-TX
Texas

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Feb 11, 2021 - Feb 21, 2021

Ngày Công bố: Feb 19, 2021


Trợ giúp cho Cá nhân và Gia đình Sau một Thảm họa 

alert - warning

Nếu quý vị có bảo hiểm, quý vị nên nộp một đơn yêu cầu thanh toán bảo hiểm với công ty bảo hiểm của quý vị ngay. FEMA không thể hỗ trợ những tổn thất đã được bảo hiểm chi trả.

Làm đơn xin Hỗ trợ Thảm họa

Cách nhanh nhất để đăng ký là qua DisasterAssistance.gov. Quý vị cũng có thể đăng ký bằng cách gọi 1-800-621-3362 (TTY 1-800-462-7585) hoặc qua Ứng dụng di động FEMA.

Tìm hiểu quy trình làm hồ sơ .

Để được Trợ giúp Ngay lập tức

Tìm trợ giúp với các nhu cầu mà FEMA không được cho phép cung cấp. Kiểm tra với các viên chức quản lý tình huống khẩn cấp ở địa phương quý vị, các cơ quan tình nguyện hoặc gọi số 2-1-1 ở địa phương.

Họ Bảo Tôi Gọi điện cho Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ

Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) đã lập một Trung tâm Cho Vay Hỗ trợ Thảm họa Trực tuyến dành cho các chủ nhà, người thuê nhà và chủ doanh nghiệp để cung cấp câu trả lời đối với các câu hỏi về chương trình cho vay hỗ trợ thảm họa của SBA, giải thích quá trình làm hồ sơ và giúp mỗi người hoàn thành đơn xin vay bằng phương tiện điện tử.

Trung tâm Làm việc Trực tuyến & Trung tâm Cho Vay Hỗ trợ Thảm họa Trực tuyến
Thứ Hai - Thứ Sáu  |  9 a.m. – 6 p.m. |  FOCWAssistance@sba.gov |  (916) 735-1500

See more about SBA loans.

Tôi đã Đăng ký xin Hỗ trợ. Tiếp theo Là gì?

Quý vị sẽ nhận được thư thông báo từ FEMA qua thư bưu điện Hoa Kỳ hay liên lạc bằng phương tiện điện tử. Quý vị có thể cần xác minh danh tính hay hoàn thành một cuộc kiểm tra nhà. Tất cả các cuộc kiểm tra nhà sẽ được thực hiện qua điện thoại do COVID-19 và sự cần thiết phải bảo vệ an toàn và sức khỏe cho lực lượng lao động của chúng tôi cũng như các nạn nhân.

Tờ rơi "Hỗ trợ Sau một Thảm họa"

Được dịch sang 27 ngôn ngữ, tờ rơi “Hỗ trợ Sau một Thảm họa” là một công cụ có thể được chia sẻ trong cộng đồng quý vị để giúp mọi người hiểu về các kiểu Hỗ trợ của FEMA có thể sẵn có để hỗ trợ các cá nhân và gia đình trong quá trình phục hồi sau thảm họa.

Tải về Tờ rơi.


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Liên kết Nhanh

Truy cập trang web tiểu bang Texas để biết thêm thông tin địa phương.

Làm Đơn Xin Hỗ trợ

Nếu quý vị chịu thiệt hại do băng tuyết trong bão tuyết và quý vị có bảo hiểm, hãy liên lc vi công ty bo him ca quý v rồi sau đó liên lạc với FEMA. Cần có thông tin đề nghị bồi thường bảo hiểm của quý vị để xác định điều kiện hội đủ để nhận hỗ trợ Liên bang.

Tìm hiểu các bước cần thực hiện trước khi làm đơn xin hỗ trợ.

  • Nếu quý vị không có bảo hiểm, cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để đăng ký nhận hỗ trợ là làm trực tuyến tại DisasterAssistance.gov. Quý vị có thể đăng ký 24 giờ một ngày, bảy ngày trong tuần, không cần đợi hay trì hoãn.
  • Lưu ý: FEMA không thể hoàn tiền cho quý vị cho thực phẩm bị hư do mất điện. Tuy nhiên, các tổ chức tình nguyện trong cộng đồng của quý vị có thể giúp. Quý vị cũng có thể gọi 211 để được trợ giúp.

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Nếu quý vị cần hỗ trợ với bất cứ thứ gì không được bảo hiểm chi trả, các tổ chức tình nguyện địa phương trong cộng đồng quý vị có thể giúp. Quý vị cũng có thể gọi 211 để được trợ giúp

Sở Bảo hiểm Texas (TDI)

§  TDI các lời khuyên về bảo hiểm sau bão tuyết.

§  Tra cứu một công ty bảo hiểm ở Texas hoặc gọi 800-252-3439.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ

§  Hỗ trợ Thảm họa cho nông dân và chủ trang trại.

Tổng Chưởng lý Texas

§  Báo cáo hành vi thổi giá hoặc bất kỳ hành vi lừa đảo nào khác.

Hỗ trợ Sau một Thảm họa 

Tôi đã Đăng ký xin Hỗ trợ. Tiếp theo Là gÌ?

Quý vị sẽ nhận được thư thông báo từ FEMA qua thư bưu điện Hoa Kỳ hay liên lạc bằng phương tiện điện tử. Quý vị có thể cần xác minh danh tính hay hoàn thành một cuộc kiểm tra nhà. 

Tìm hiểu về các Bước Sau khi Làm đơn | Các Bước để Bắt đầu Quá trình Phục hồi của Quý vị

Tài Liệu "Trợ Giúp Sau Thảm Họa (Help After a Disaster)"

Được dịch sang 27 ngôn ngữ, tập tài liệu "Trợ Giúp Sau Thảm họa" là một công cụ có thể được chia sẻ trong cộng đồng của quý vị để giúp mọi người hiểu các loại hình hỗ trợ Hỗ trợ Cá nhân của FEMA có thể có trong việc khắc phục thảm họa.

Tải về Tờ rơi 

Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ tại Hoa Kỳ

Để đáp ứng nhu cầu của người sống sót sau thảm họa, FEMA hợp tác với các cơ quan khác. FEMA hợp tác với Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (SBA) Hoa Kỳ để cung cấp các khoản vay khắc phục thảm họ, lãi suất thấp, cho chủ nhà và người thuê nhà trong một khu vực có tuyên bố thảm họa. Quý vị không phải sở hữu một doanh nghiệp ở đăng ký vay khắc phục thảm họa. Quý vị có thể nhận được một cuộc gọi tư vấn cho quý vị về các cách đăng ký với Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ.

Tìm hiểu Thêm

Tự nguyện

Quá trình phục hồi sẽ cần nhiều năm sau một thảm họa. Tiền mặt là cách tốt nhất để giúp đỡ những người khó khăn.

Tìm một tổ chức có uy tín thông qua trang web National Voluntary Organizations Active in a Disaster (NVOAD, Các Tổ chức Tình nguyện Quốc gia Tích cực Tham gia Cứu trợ Thảm họa).


Cách để Giúp

Hoạt Động Tình Nguyện và Quyên Tặng

Quá trình phục hồi có thể sẽ cần nhiều năm sau một thảm họa. Có nhiều cách để giúp như quyên góp tiền, các vật dụng cần thiết hoặc thời gian của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách để giúp những người khó khăn.

Làm việc với FEMA

Nếu quý vị muốn cung cấp dịch vụ và hàng hóa được trả tiền trong quá trình cứu trợ thảm họa, hãy truy cập trang Làm việc với FEMA để bắt đầu.


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $149,917,953.43
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $15,140,005.14
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $165,057,958.57
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 52705
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $0.00
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $0.00
Last updated May 16, 2021