alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

California Wildfires

DR-4569-CA
California

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th9 4, 2020 - Th11 17, 2020

Ngày Công bố: Th10 16, 2020

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text

Popular Resources

Visit the California state page for more localized information

"Help After a Disaster" Brochures

Translated into 27 languages, the "Help After a Disaster" brochure is a tool that can be shared in your community to help people understand the types of FEMA Individual Assistance support that may be available in disaster recovery.

Download Brochures

U.S. Small Business Administration

The U.S. Small Business Administration (SBA) has established a Virtual Disaster Loan Outreach Center to help homeowners and renters. Customer service representatives are available to assist business owners and individuals to answer questions about SBA’s disaster loan program, explain the application process and help each person complete their electronic loan application.

Virtual Business Recovery Center and Virtual Disaster Loan Outreach Center | Mondays – Sundays | 5:00 a.m. – 5:00 p.m. | FOCWAssistance@sba.gov | (800) 659-2955

See More About SBA Loans

How To Help

Voluntary

Recovery will take many years after a disaster. Cash is the best way to help those in need.

Cách để Giúp

Tình nguyện viên và quyên góp

Việc phục hồi có thể mất nhiều năm sau một thảm họa. Có nhiều cách để giúp đỡ như quyên góp tiền mặt, vật phẩm cần thiết hoặc thời gian của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Đừng tự mình đến các khu vực thiên tai. Các tổ chức có uy tín trong những khu vực bị ảnh hưởng biết nơi nào cần tình nguyện viên. Làm việc với một tổ chức đã được thành lập để đảm bảo rằng quý vị có được sự an toàn, được đào tạo phù hợp và các kỹ năng cần thiết để ứng phó.

FEMA Voluntary Agency Liaisons (VALs) xây dựng các mối quan hệ và phối hợp nỗ lực với các tổ chức tình nguyện, cộng đồng và tín ngưỡng đang hoạt động trong các thảm họa.

Giao dịch với FEMA

Nếu quý vị quan tâm đến việc cung cấp các dịch vụ và hàng hóa phải trả tiền để cứu trợ thiên tai thì hãy truy cập trang Giao dịch với FEMA của chúng tôi để bắt đầu.

Nếu quý vị có doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực dọn dẹp mảnh vỡ và muốn nỗ lực dọn dẹp ở những khu vực bị ảnh hưởng thì vui lòng liên lạc với chính quyền địa phương ở những khu vực bị ảnh hưởng để cung cấp dịch vụ của quý vị.

 

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $4,390,958.02
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $1,220,143.59
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $5,611,101.61
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 362
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $183,746,616.85
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $6,154,270.33
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $202,283,069.09
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $15,822,535.89

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Các Disaster Recovery Center (Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa) cung cấp cho những người sống sót sau thảm họa thông tin từ FEMA và U.S. Small Business Administration (Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ). Những người sống sót sau thảm họa có thể được trợ giúp nộp đơn xin hỗ trợ của liên bang, tìm hiểu về các loại hỗ trợ hiện có, tìm hiểu về quy trình khiếu nại và nhận thông tin cập nhật về đơn đăng ký.

Spring Valley Library

Địa chỉ

836 Kempton St
Spring Valley, California 91977
San Diego
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Ba:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:10:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

Mountain View Community Center

Địa chỉ

641 S Boundary St
San Diego, California 92113
San Diego
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Ba:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:10:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

LƯU Ý

Gymnasium.