U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4561

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

Chưa có bài báo nào được gắn nhãn thảm họa này bằng ngôn ngữ này.

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

 Administrator Criswell underlined this focus during her interview with CBS News.
FEMA Administrator Responds to Ida’s Initial Impacts

At this point in FEMA’s response, life-safety is critical. Administrator Criswell underlined this focus during her interview with CBS News.

file icon
Sac & Fox Tribe of the Mississippi in Iowa; FEMA-4561-DR

Report on Preliminary Damage Assessment (PDA) information for FEMA-4561-DR; Sac & Fox Tribe of the Mississippi in Iowa as a result of severe storms and straight-line winds on August 10, 2020.