alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4561

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

Chưa có bài báo nào được gắn nhãn thảm họa này bằng ngôn ngữ này.

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

file icon
Sac & Fox Tribe of the Mississippi in Iowa; FEMA-4561-DR

Report on Preliminary Damage Assessment (PDA) information for FEMA-4561-DR; Sac & Fox Tribe of the Mississippi in Iowa as a result of severe storms and straight-line winds on August 10, 2020.

 Administrator Criswell underlined this focus during her interview with CBS News.
FEMA Administrator Responds to Ida’s Initial Impacts

At this point in FEMA’s response, life-safety is critical. Administrator Criswell underlined this focus during her interview with CBS News.