alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Mississippi Severe Storms, Tornadoes, Straight-line Winds, and Flooding

DR-4551-MS
Mississippi

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th4 22, 2020 - Th4 23, 2020

Ngày Công bố: Th7 9, 2020

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text
Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Disaster Assistance

For more information on getting assistance after a disaster visit our Individual Assistance page

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $5,955,240.23
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $2,238,316.72
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $8,763,643.07
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $455,796.57

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Nothing to show.