alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Hawaii Severe Storms and Flooding

DR-4549-HI
Hawaii

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th3 27, 2020 - Th3 28, 2020

Ngày Công bố: Th7 9, 2020

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $458,138.10
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $581,692.92
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $1,120,706.77
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $89,625.70

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Các Disaster Recovery Center (Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa) cung cấp cho những người sống sót sau thảm họa thông tin từ FEMA và U.S. Small Business Administration (Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ). Những người sống sót sau thảm họa có thể được trợ giúp nộp đơn xin hỗ trợ của liên bang, tìm hiểu về các loại hỗ trợ hiện có, tìm hiểu về quy trình khiếu nại và nhận thông tin cập nhật về đơn đăng ký.

Hyatt Regency

Địa chỉ

200 Nohea Kai Dr
Lahaina Ballroom 1
Lahaina, Hawaii 96761
Maui
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:8:00 AM - 4:00 PM
Thứ Ba:8:00 AM - 4:00 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 4:00 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 4:00 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 4:00 PM
Thứ Bảy:8:00 AM - 2:00 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

LƯU Ý

Located in the Lahaina 1 Ballroom. Parking validation provided.