alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Washington Severe Storms, Flooding, Landslides, and Mudslides

DR-4539-WA
Washington

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th1 20, 2020 - Th2 10, 2020

Ngày Công bố: Th4 23, 2020

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $3,285,709.49
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $41,829,707.31
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $45,931,280.01
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $6,215,342.09

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Nothing to show.