alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Alaska Covid-19 Pandemic

DR-4533-AK
alert - warning

Giai đoạn sự cố đại dịch COVID-19 đã kết thúc vào ngày 11 tháng 5 năm 2023. FEMA sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ về tang lễ cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 cho những người bị mất đi người thân do đại dịch này.

Alaska

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th1 20, 2020 - Tháng 5 11, 2023

Ngày Công bố: Th4 9, 2020

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $1,803,463.19
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $1,803,463.19
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 368
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $454,834,506.02
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $492,442,253.79
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $111,600.00

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Không có thông tin cần hiển thị.