alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

New Mexico Covid-19 Pandemic

DR-4529-NM
alert - warning

Giai đoạn sự cố đại dịch COVID-19 đã kết thúc vào ngày 11 tháng 5 năm 2023. FEMA sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ về tang lễ cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 cho những người bị mất đi người thân do đại dịch này.

New Mexico

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th1 20, 2020 - Tháng 5 11, 2023

Ngày Công bố: Th4 5, 2020

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $16,460,484.56
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $16,460,484.56
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 3138
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $369,361,314.36
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $369,628,566.55
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $1,997,306.85

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Không có thông tin cần hiển thị.