alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Oregon Covid-19 Pandemic

DR-4499-OR
Oregon

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Jan 20, 2020 and continuing.

Ngày Công bố: Mar 28, 2020


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $8,611,256.75
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $8,611,256.75
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 1971
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $574,684,368.23
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $597,357,420.75