alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Michigan Covid-19 Pandemic

DR-4494-MI
alert - warning

Giai đoạn sự cố đại dịch COVID-19 đã kết thúc vào ngày 11 tháng 5 năm 2023. FEMA sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ về tang lễ cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 cho những người bị mất đi người thân do đại dịch này.

Michigan

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th1 20, 2020 - Tháng 5 11, 2023

Ngày Công bố: Th3 27, 2020

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $114,371,424.63
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $114,371,424.63
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 18531
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $864,798,744.51
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $877,320,416.05
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $3,446,340.53

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Các Disaster Recovery Center (Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa) cung cấp cho những người sống sót sau thảm họa thông tin từ FEMA và U.S. Small Business Administration (Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ). Những người sống sót sau thảm họa có thể được trợ giúp nộp đơn xin hỗ trợ của liên bang, tìm hiểu về các loại hỗ trợ hiện có, tìm hiểu về quy trình khiếu nại và nhận thông tin cập nhật về đơn đăng ký.

Butzel Family Recreation Center

Địa chỉ

7737 Kercheval Ave
Detroit, Michigan 48214
Wayne
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:9:00 AM - 6:30 PM
Thứ Ba:9:00 AM - 6:30 PM
Thứ Tư:9:00 AM - 6:30 PM
Thứ Năm:9:00 AM - 6:30 PM
Thứ Sáu:9:00 AM - 6:30 PM
Thứ Bảy:9:00 AM - 6:30 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

Kemeny Recreation Center

Địa chỉ

2260 S Fort St
Detroit, Michigan 48217
Wayne
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:9:00 AM - 6:30 PM
Thứ Ba:9:00 AM - 6:30 PM
Thứ Tư:9:00 AM - 6:30 PM
Thứ Năm:9:00 AM - 6:30 PM
Thứ Sáu:9:00 AM - 6:30 PM
Thứ Bảy:9:00 AM - 6:30 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

Wayne County Community College

Địa chỉ

21000 Northline Rd
Taylor, Michigan 48180
Wayne
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:9:00 AM - 6:30 PM
Thứ Ba:9:00 AM - 6:30 PM
Thứ Tư:9:00 AM - 6:30 PM
Thứ Năm:9:00 AM - 6:30 PM
Thứ Sáu:9:00 AM - 5:00 PM
Thứ Bảy:9:00 AM - 5:00 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA