U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4492

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

Chưa có bài báo nào được gắn nhãn thảm họa này bằng ngôn ngữ này.

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

file icon

South Carolina; FEMA-4492-DR

Report on Preliminary Damage Assessment (PDA) information for FEMA-4492-DR; South Carolina as a result of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic beginning on January 20, 2020, and continuing.