alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

North Carolina Covid-19 Pandemic

DR-4487-NC
North Carolina

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Jan 20, 2020 and continuing.

Ngày Công bố: Mar 25, 2020


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text

How You Can Get Vaccinated

The CDC is providing recommendations to federal, state, and local governments about who should be vaccinated first.

CDC’s recommendations are based on those of the Advisory Committee on Immunization Practices, an independent panel of medical and health experts

To find a provider near you:

? Search http://vaccines.gov ? Text your ZIP code to 438829 GETVAX) in English or 822862 (VACUNA) in Spanish ? Call 1-800-232-0233 for assistance in English, Spanish, and 150+ other languages.

Learn more: https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/vaccine-support


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $91,138,224.65
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $91,138,224.65
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 13966
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $1,127,839,281.92
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $1,170,671,627.45
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $800,000.00