alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Washington Covid-19 Pandemic

DR-4481-WA
Washington

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Jan 20, 2020 and continuing.

Ngày Công bố: Mar 22, 2020


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $16,343,346.12
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $16,343,346.12
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 3121
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $967,532,718.84
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $968,253,142.44