alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Washington Covid-19 Pandemic

DR-4481-WA
alert - warning

Giai đoạn sự cố đại dịch COVID-19 đã kết thúc vào ngày 11 tháng 5 năm 2023. FEMA sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ về tang lễ cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 cho những người bị mất đi người thân do đại dịch này.

Washington

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th1 20, 2020 - Tháng 5 11, 2023

Ngày Công bố: Th3 22, 2020

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $19,135,680.97
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $19,135,680.97
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 3703
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $1,943,254,782.41
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $1,944,082,361.24