alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Washington Covid-19 Pandemic

DR-4481-WA
Washington

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th1 20, 2020 and continuing.

Ngày Công bố: Th3 22, 2020


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $17,217,145.10
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $17,217,145.10
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 3298
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $1,200,280,105.68
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $1,201,000,529.28