alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

New York Covid-19 Pandemic

DR-4480-NY
New York

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th1 20, 2020 - Tháng 5 11, 2023

Ngày Công bố: Th3 20, 2020Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.


Cách để Giúp

Hoạt Động Tình Nguyện và Quyên Tặng

Quá trình phục hồi có thể sẽ cần nhiều năm sau một thảm họa. Có nhiều cách để giúp như quyên góp tiền, các vật dụng cần thiết hoặc thời gian của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách để giúp những người khó khăn.

Làm việc với FEMA

Nếu quý vị muốn cung cấp dịch vụ và hàng hóa được trả tiền trong quá trình cứu trợ thảm họa, hãy truy cập trang Làm việc với FEMA để bắt đầu.


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $238,571,049.98
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $238,571,049.98
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 34741
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $11,225,133,745.85
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $11,376,842,532.43
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $7,685,647.35