alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4473

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

Chưa có bài báo nào được gắn nhãn thảm họa này bằng ngôn ngữ này.

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

two men fixing column of a building
Jaima L. Drew School, Ponce

men fixing windows of a yellow school building
Jaime L. Drew School Building

yellow crane demolishing a house
Esperanza neighborhood, Guanica

Grey, white and blue two story school building
Eugenio Le Compte Benitez School, Ponce

Grey, white and blue two story school building

Yellow school building with green columns
Eugenio Maria de Hostos High School, Mayaguez

Yellow school building with green columns