alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Illinois Severe Storms and Flooding

DR-4461-IL
Illinois

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Feb 24, 2019 - Jul 3, 2019

Ngày Công bố: Sep 19, 2019


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $34,432,017.72
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $22,009,839.60
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $61,891,548.42
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $2,829,985.58