alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Illinois Severe Storms and Flooding

DR-4461-IL
Illinois

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th2 24, 2019 - Th7 3, 2019

Ngày Công bố: Th9 19, 2019

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $34,486,529.78
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $26,773,093.86
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $67,138,381.94
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $3,801,810.16

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Nothing to show.