Main Content

South Dakota Severe Winter Storm, Snowstorm, And Flooding (DR-4440)

Thời kỳ xảy ra: March 13, 2019 - April 26, 2019
Major Disaster Declaration Tuyên bố trên June 07, 2019

Các ứng dụng hỗ trợ cá nhân
Approved: 919

Total Individual & Households Program
Dollars Approved: $2,143,084.58

Tổng Tài trợ Hỗ trợ Công cộng
Dollars Obligated: $15,676,495.36

Các quận được chỉ định (Hỗ trợ cá nhân):

Bennett, Bon Homme, Charles Mix, Cheyenne River Indian Reservation, Dewey, Hutchinson, Jackson, Mellette, Minnehaha, Oglala Lakota, Oglala Sioux Tribe of the Pine Ridge Reservation, Rosebud Indian Reservation, Todd, Turner, Yankton, Ziebach

Additional Resource Pages:

Additional Languages:

Español               

English    

简体中文 

Deutsch 

Thông tin Mới đăng

Hỗ Trợ Tài Chính

Hỗ trợ cá nhân - Dollars Approved

$2,143,084.58

Chương trình Tổng thể Cá nhân và Gia đình - Dollars Approved*

$1,766,209.54

Tổng Trợ Giúp Gia Cư - Dollars Approved*

$376,875.04

Tổng Trợ Giúp Cần Sự Giúp Đỡ Khác - Dollars Approved*

919

Tổng Trợ Giúp Cá Nhân - Applications Approved*

Hỗ trợ công cộng - Dollars Approved

$15,676,495.36

Tổng Tài trợ Trợ cấp Công cộng - Dollars Obligated✝

$2,054,588.15

Công việc khẩn cấp (Các loại A-B) - Dollars Obligated✝

$13,486,726.23

Công việc vĩnh viễn (Danh mục C-G) - Dollars Obligated✝

* Đô la Mỹ được chấp thuận: Đô la trợ cấp được chấp thuận nhưng không nhất thiết phải giải ngân.
✝ Dollars Obligated: Các khoản tiền được tạo sẵn cho Nhà nước thông qua chuyển giao điện tử sau khi FEMA xem xét lại và phê duyệt các dự án Hỗ trợ Công cộng.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Information is updated every 24 hours.

Liên Kết Liên Quan

Last Updated: 2019-06-08 04:00