alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

South Dakota Severe Winter Storm, Snowstorm, and Flooding

DR-4440-SD
South Dakota

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th3 13, 2019 - Th4 26, 2019

Ngày Công bố: Th6 7, 2019

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text

Additional Languages:

Español               

Tiếng Việt     

简体中文 

Deutsch 

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $1,777,702.80
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $376,875.04
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $2,154,577.84
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 919
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $5,338,513.03
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $53,721,026.16
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $60,762,752.22
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $9,432,654.54

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Nothing to show.