alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Cahuilla Band of Indians Severe Storms and Flooding

DR-4423
California

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th2 14, 2019

Ngày Công bố: Th3 28, 2019

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $258,132.31
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $1,829,578.66
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $2,087,710.97
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $40,833.00