alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Connecticut Severe Storms and Flooding

DR-4410-CT
Connecticut

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th9 25, 2018 - Th9 26, 2018

Ngày Công bố: Th12 5, 2018

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $37,890.71
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $2,504,964.91
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $3,002,175.54
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $571,033.70