Main Content

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

2019-03-12 19:41 - News Release

Lũ lụt từ trận cuồng phong Michael dẫn đến hơn 4,000 đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm lũ lụt được yêu cầu bởi các chủ nhà, chủ doanh nghiệp và người thuê nhà ở Florida, là những người có bảo hiểm lũ lụt. Một số cư dân Florida trải qua sự mất mát do không có bảo hiểm lũ lụt. Tại sao tôi cần bảo hiểm lũ lụt?

2019-02-28 19:04 - News Release

• Những nạn nhân có nhà bị hư hại từ cơn bão Michael và không có bảo hiểm hoặc không đủ bảo hiểm, có thể hội đủ điều kiện nhận trợ cấp từ Fema để khôi phục nhà của họ trở về tình trạng an toàn, sạch sẻ và thực dung.

2019-02-27 19:42 - News Release

Cư dân của Florida Panhandle bị thiệt hại và không được bảo hiểm đài thọ do trận cuồng phong Michael gây ra và vẫn có các nhu cầu liên quan đến thảm họa  không được hỗ trợ bởi chánh phủ tiểu bang hoặc liên bang , có thể tìm sự giúp đỡ thông qua các nhóm phục hồi lâu dài. 

2019-02-20 21:06 - News Release

TALLAHASSEE, Fla. - Trung tâm khắc phục sau thảm họa của Tiểu Bang / FEMA tại Quận Calhoun sẽ đóng cửa vào lúc 6 giờ tối ngày Thứ Sáu, ngày 22 tháng Hai. Sự trợ giúp vẫn có thể qua điện thoại, trực tuyến hoặc bằng cách tới một trung tâm gần đó. 

2019-02-19 19:53 - News Release

TALLAHASSEE, Fla. – Trung tâm khắc phục sau thảm họa của Tiểu Bang / FEMA tại Callaway sẽ đóng cửa lúc 6 giờ chiều vào ngày Thứ Tư, 20 tháng Hai. Sự trợ giúp vẫn có thể qua điện thoại, trực tuyến hoặc bằng cách tới một trung tâm gần đó. Trung tâm sẽ làm việc bình thường vào ngày Lễ Tổng Thống, Thứ Hai, ngày 18 tháng 2, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. 

2019-02-19 18:35 - News Release

Nếu quý vị có hợp đồng với Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP) và ngôi nhà của quý vị đã bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt trong trận cuồng phong Michael và nằm trong Khu vực Đặc biệt Nguy hiểm Lũ lụt, quý vị có thể hỏi nhân viên giải quyết bồi thường hoặc nhân viên bảo hiểm về đài thọ cho việc Tăng giá Chi phí Tuân thủ ( ICC). 

2019-02-14 20:57 - News Release

TALLAHASSEE, Fla. – Bốn Tháng sau khi trận cuồng phong Michael xảy ra, Bộ phận Quản lý Khẩn cấp Florida, FEMA và các cơ quan của liên bang và tiểu bang khác tiếp tục hỗ trợ cho những nạn nhân và cộng đồng khi họ phục hồi sau cơn bão. Đây là một cam kết lâu dài. 

2019-02-11 20:18 - News Release

FEMA không xác định thiệt hại đáng kể và không thông báo cho bất kỳ chủ sở hữu tài sản nào về việc xác định thiệt hại. FEMA có thể được yêu cầu hỗ trợ cho một khu vực pháp lý của địa phương để đánh giá mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra đối với một số cấu trúc. Dữ liệu được cung cấp cho khu vực pháp lý của địa phương, có thể đưa ra các quyết định thiệt hại đáng kể dựa trên các quy định riêng của họ.

2019-02-05 17:59 - News Release

Cổng thông tin tài nguyên dành cho phục hồi cho trận cuồng phong Michael cung cấp quyền truy cập trực tuyến vào thông tin có thể giúp chính quyền địa phương, các tổ chức phi lợi nhuận, khu vực tư nhân và các cơ quan cộng đồng từ thiện ở Florida xác định các nguồn lực để phục hồi sau cơn bão. 

2019-01-31 19:21 - News Release

TALLAHASSEE, Fla. – Trung tâm khắc phục sau thảm họa của Tiểu Bang/FEMA tại Quận Gulf sẽ dời chổ từ Wewahitchka đến Port St. Joe vào ngày thứ Năm, ngày 31 tháng Giêng.