alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Pueblo of Acoma Severe Storms and Flooding

DR-4352
New Mexico

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th10 4, 2017 - Th10 6, 2017

Ngày Công bố: Th12 20, 2017


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $29,670.68
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $13,929,186.82
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $15,123,629.90